دریافت آثارهنرمندان در محل دبیرخانه رویداد بهارستان97