گزارش تصویری آئین برافراشتن بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی با مشارکت سازمان زیباسازی شهر تهران