نورافشانی 4 نقطه از تهران در شب ۲۲ بهمن از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران / 2