نمایشگاه "گل نرگس" همزمان با ثبت جهانی این گل در نگارخانه برگ در عمارت عین‌الدوله