"اکران تبلیغات فرهنگی گرامیداشت دانشمند هسته ای "شهید مصطفی احمدی روشن