نشست مدیرعامل سازمان با همکاران معاونت برنامه ریزی و توسعه