نشست مدیرعامل سازمان با همکاران معاونت هماهنگی امور مناطق