جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران / 1