جلسه کنترل پروژه پیرایش و حذف زوائد محور انقلاب با حضور خانم امانی، عضو شورای شهر تهران