بازید آیت الله ری شهری و مدیران سازمان از بازسازی محور شهر ری