بازدید دکتر علیزاده از کارگاه ملی طراحی گرافیک و کاریکاتور