فعالیت های جانبی هنرمندان شرکت کننده در کارگاه ملی طراحی گرافیک و کاریکاتور در قم