توجه به مسائل روحی و روانی شهروندان در پروژ‌ه‌های شهری

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر بیان کرد: توجه به هارمونی رنگ‌ها هزینه زیادی را تحمیل نخواهد اما می‌تواند در بهبود وضعیت روحی شهروندان و ارتباط بیشتر آنها با فضاهای شهری، موثر باشد..
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، محمد سالاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت توجه به موضوعات روحی و روانی در برنامه ریزی های مدیریت شهری، گفت: یکی از مباحثی که در نظام برنامه ریزی شهری و پروژه های مدیریت شهری مغفول مانده توجه به مسائل روحی و روانی شهروندان است، رویکرد مدیریت شهری اساسا مبتنی بر سخت افزار و فضای کالبدی و تعریف یا اجرای پروژه های حوزه های مختلف بوده است و کمتر به اثرات روحی و روانی این پروژه ها توجه شده است.
وی ادامه داد: تا کنون به این مسئله که پروژه هایی که در فضای کالبدی و نماهای شهری انجام می‌شود چه تاثیراتی بر روح و روان شهروندان گذاشته و چقدر می تواند حال مردم را خوب یا بد کند، کمتر توجه شده است در صورتی که تمام پروژه های شهری در راستای بهبود وضعیت شهروندان و بهبود کیفیت زندگی آنان باید طراحی شود.
عضو شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه نکته اصلی و مهم ارتباط موثر و هر چه بیشتر شهروندان با فضاهای شهری است، افزود: از نظر من در برنامه ریزی و تصمیمات شهری همانطور که به معماران و شهرسازان، مهندسان عمران و برنامه ریزان نیاز داریم به وجود اقشاری همچون روانشناسان، جامعه شناسان و هنرمندان و افرادی که روی افکار و اندیشه های مردم کار می‌کنند، نیز نیازمندیم.
سالاری با تاکید بر اینکه در دوره پنجم مدیریت شهری تلاش کردیم اولویت خود را صرفا اجرا و تکمیل پروژه ها با هر کیفیت و هزینه ای قرار ندهیم بلکه ابتدا با پیوست‌های مطالعاتی و پژوهشی پروژه‌ها را بررسی کنیم، تصریح کرد: بدون شک بخش اجتناب ناپذیر این پیوست‌ها استفاده از نظرات هنرمندان، روانشناسان، جامعه شناسان و توجه به اثرات روحی و روانی پروژه های شهری در شهروندان است تا جایی که امروز شاهد این تغییر اولویت ها در بسیاری از سازمان های تابعه شهرداری به ویژه سازمان زیباسازی شهرداری تهران هستیم.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر توجه به تاثیرات فضاهای شهری بر وضعیت روحی شهروندان را در بیشتر پروژه های سازمان زیباسازی شهرداری تهران مشاهده می‌کنیم و حرکت این سازمان در این مسیر به خوبی ملموس و بسیار امید بخش است، توجه به رنگ و روانشناسی رنگ ها به عنوان اولویت شهردار تهران نیز یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه کرد، همچنین توجه به هارمونی رنگ‌ها هزینه زیادی را تحمیل نخواهد کرد اما می‌تواند در بهبود وضعیت روحی شهروندان و ارتباط بیشتر آنها با فضاهای شهری موثر باشد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه