به همت معاونت توسعه و برنامه‌ر یزی؛

کتاب هنر محیطی منتشر شد

معاونت توسعه و برنامه ریزی سازمان زیباسازی شهر تهران، با هدف معرفی هنر محیطی به عنوان یکی از هنرهای زیباسازی شهر، کتاب هنر محیطی با تاملی در عناصر معنی دهنده به منظر را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، رضا سیروس صبری، با نگارش این کتاب، هنر را مقوله ای معرفی کرده که به محیط و منظر شهری غنا می بخشد.

مولف کتاب هنر محیطی هنرهـایی که در عرصه های عمومی متجلی می شوند را در شکل گیری معنای محیط مهم ارزیابی کرده و هنر محیطی را هنری دانسته که معمولا از ارزش های جامعه سرشار است.

موضوع هنر محیطی در مسیر تکوین از عرصه های گوناگون دانش گام به گام می گذرد که سابقه ای در ذهن ایجاد می کند و شناخت و اهمیت هنر محیطی را به منصه ظهور می رساند. موضوع رابطه بین انسان و طبیعت از موضوع های پایه ای این کتاب است. هنرمندان همواره تلاش کرده انـد که بازتـاب طبیعـت را در آثـار هنـری خود به شکل های گوناگون ارائه کنند. زمانی که هنر محیطی پیام محافظت از ارزش های طبیعی را در حیطه شهر مطرح کرده و این موضوع را با مشـارکت مـردم بیان می کند به وضـوح می توان اثرات اجتماعی آن را در جامعه دید.

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه