آگهی مجدد طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی سال 1397


آگهی مجدد طرح شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی سال 1397

موضوع : شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی سال 1397
باتوجه به لزوم فراهم نمودن بسترهای لازم برای شناسایی و تسهیل شرایط برای رقابت سالم بین تمامی شرکت های متقاضی شرکت در مناقصات و فعالیت های در عرصه تبلیغاتی و براساس سیاست های کلی سازمان مبنی بر رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی متقاضی در طی سال . سازمان زیباسازی شهر تهران را بر آن داشت که پیمانکاران فعال در زمینه تبلیغات جهت اهداف آتی خود شناسایی و توانمندی شرکت ها را ارزیابی و رتبه بندی نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آیداز تاریخ 22/08/97 درخواست خود را جهت دریافت فرم های ارزیابی خطاب به «آقای بهروز فتحی، معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران» در دبیرخانه سازمان ثبت و ظرف مدت یک هفته از زمان ثبت نسبت به تکمیل فرم ها اقدام و مستندات را به واحد ارزیابی پیمانکاران سازمان زیباسازی شهر تهران عودت نمایند.
نشانی تهران ، میدان هفتم تیر،خیابان مفتح جنوبی ، نبش کوچه شیرودی ،پلاک 2 مراجعه نمایند. شماره های تماس 96044180-96044428 در این خصوص پاسخگوی سوالات می باشند

از کلیه کانون ها و شرکت های تبلیغاتی دعوت به عمل می آید جهت شرکت در طرح رتبه بندی کانون ها و شرکت های تبلیغاتی سال 1397 با همراه داشتن کپی مجوز فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ارائه درخواست، واریز فیش نقدی و دریافت فایل های ارزیابی اقدام نمایند.

برنامه زمانی رتبه بندی کانون/شرکت های تبلیغاتی سال 1397
فعالیت توضیحات
ارائه درخواست کانون/شرکت تبلیغاتی مبنی برشرکت در رتبه بندی سال 1397 عنوان نامه خطاب به آقای بهروز فتحی-معاون برنامه ریزی و توسعه
ثبت درخواست در دبیرخانه و ارائه شماره ثبت به واحد ارزیابی پیمانکاران
واریز وجه شرکت در رتبه بندی و دریافت فرم واریز وجه شرکت در رتبه بندی به حساب جاری شماره 100900000000 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه برج میلاد به مبلغ 18.000.000 میلیون ریال
دریافت فرم های مورد نیاز شرکت در رتبه بندی بصورت لوح فشرده و یا ایمیل
ارائه اسناد و پرونده به واحد ارزیابی پیمانکاران پرونده ها (با چیدمان اشاره شده در فایل راهنما)دریافت خواهد گردید

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: در این کتاب سعی شده تا به معرفی چشم انداز، سیاست و اقدامات شهرهای…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه