معاون هماهنگی امور مناطقلاله کاظمی
سمت: سرپرست معاونت هماهنگی امور مناطق 

میزان تحصیلات: کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری


 

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه