مدیرعامل


برزین ضرغامی
میزان تحصیلات: دکترای جغرافیای سیاسی
مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران
 
  
 
عیسی علیزاده
٩٦-٩٤ 

 

جمال کامیاب
٩٤-٩٢
 
سید محمدجواد شوشتری
٩٢-٨٩
 
حجت الله ملاصالحی
٨٩-٨٤
 
ابوالقاسم وحدتی اصل
٨٤-٨٢
 
محمد قماشچی
٨٢-٨١
 
مجتبی توسل
٨١-٧٩
 
حشمت الله فرهنگ
٧٩-٦٩
 
احمد جناب زاده
٦٨-٦٧
 
محمد ابراهیمی
٦٧-٦٥
 
مهدی یار
٦٥-٦٤

 
حسین افشار
٦٤
 
عباس قدیری
٦٤-٦٣
 
منوچهر برهانی
٦٣-٦٢
 
 
عباس کریمی
٦١-٦٠
 
منوچهر برهانی
٦٠-٥٩
 
 
کوشکی
٥٩-٥٨
 
هوشنگ شهبد
٥٨-٥٧
 
دولت اعتماد زاده
٥٧-٥٣
 
 

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه