نگاهی به آثار دومین سالانه هنرهای شهری «بهارستان»

روابط درون متنی در اثر شهری

نادر کمالوند

اثری از نسیم ابوالقاسم که با عنوان " در چرخش زمان " در حاشیه بزرگراهی در تهران مستقر شده، یکی از معدود آثار دومین سالانه هنرهای شهری بهارستان است که با رویکرد بصری صرف ارائه شده است. این اثر که مشخصا بر کارکردهای دیداری هنر تجسمی متکی است، با تمرکز بر دیدگاهی زیبایی شناسانه، عناصر بصری را در خدمت بیان تصویری به کار گرفته است.
اثر حجمی یاد شده با توجه خاص به مبانی هنرهای تجسمی و از طریق کارکردهایی چون ریتم و هارمونی تصویری سعی دارد به ارائه ای ناب و خالص از بیان هنری دست پیدا کند. همین رویکرد اثر این هنرمند را به انتزاع و آبستراکسیون نزدیک کرده؛ هنری که بیش از هر چیز به روابط درون متنی عناصر بصری متمرکز است و کمتر می توان آن را به بیرون از خودش تعمیم داد. بر این اساس، اثری که اینجا هم با آن روبه رو هستیم کمتر تمایل نشان می دهد تا مخاطب بتواند تداعی یا ارجاعی مشخص را در آن دنبال کند. اثر به این ترتیب، علاوه بر چنین رویکردی خود را خالی از یک پیام یا مفهوم مشخص و قطعی معرفی می کند، به دنبال بازنمایی عنصری آشنا در ذهن بیننده نیست و به ارتباط برقرار کردن با مخاطب از طریق تداعی معانی نمی اندیشد. این اثر حتی از کارکردهای تزئینی و تلاش برای الحاق عنصری با کارکرد آرایش بصری یه فضای شهری دوری می جوید. به این ترتیب اثری که می بینیم حتی به رنگین بودن یعنی امری که اغلب آثار شهری ارائه شده در این رویداد بر آن تاکید دارند، توجهی نشان نمی دهد. یا حتی برای مثال در جایگاه عنصری تکمیل کننده برای جبران زیبایی های کمیاب در سطح شهر عمل نمی کند و بر خلاف بخش بزرگی از آثار شهری که در این سالانه هنری ارائه شده، سازه یا اثری الحاقی به فضای شهری به حساب نمی آید.
بر این اساس به وضوح می توان گفت هنرمند سعی دارد در اینجا اثری مستقل را در مقابل دیدگان شهروندان قرار دهد؛ به عنوان اثری که نه لازم است دنبال خط و ربط های آن با دیگر عناصر شهری بود ، و نه ارتباطی معنایی و قطعی میان این اثر و فضایی که در آن قرار گرفته را جستجو کرد. هنرمند در چنین رویکردی، شاید بر خلاف اغلب هنرمندانی که به ارائه آثار شهری می پردازند، بر این اعتقاد نیست که لزوما باید هنر شهری را در جایگاه هنری الحاقی، همچنین در جایگاه تکمیل کننده کمبودها در این عرصه در نظر گرفت. هنرمند در این اثر تاکید می کند که آثار شهری، حتی آن ها را که به صورت موقت و در مدت زمانی کوتاه در عرصه شهرها نقش آفرینی می کنند، می توان آثاری قائم به ذات به حساب آورد که می توانند با تمرکز بر جلوه ها و کارکردهای هنری صرف، دست کم برای چند هفته شهروندان را با احساسات و دریافت هایی از تجربه هنر ناب همراه کنند.

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه