نگاهی به آثار دومین سالانه هنرهای شهری «بهارستان»

پیشنهاد نسخه جایگزین

پریسا ایمانی

استراتژی های هنری تا چه اندازه در نقش آفرینی آثار هنری شهری می توانند تعیین کننده باشند و علاوه بر رویکردهای زیبایی شناسانه، در شناسایی و تذکر مسائل و معضلات شهری تاثیرگذار و روشنگر باشند. به نظر می رسد بخش بزرگی از هنرمندان با اعتقاد به چنین کارکردهایی، اتخاذ چنین استراتژی هایی را در ارائه آثارشان جدی می گیرند و مورد توجه قرارمی دهند.
صادق بهدانی در اثرش که با عنوان " ستون نورانی " در دومین سالانه هنرهای شهری بهارستان ارائه شده، از نوعی استراتژی هنری بهره می برد که هدفش ارائه نسخه جایگزین در مقابل بعضی نمودهای شهری است. هنرمند در این موضع گیری نسخه ای را پیشنهاد می دهد که به زعم او در تناسب بیشتری با اقتضائات و نیازهای شهری است و در این مسیر مشخصا سازه ای را ارائه کرده که می تواند پیشنهادی جایگزین برای ساختمان های موجود در شهر تهران باشد.
در تصویری که این اثر را مستقر در فضای واقعی شهر نشان می دهد، علاوه بر اثر مورد نظر، بخشی ازفضای شهری و ساختمان های اطراف نیز دیده می شود و این امر امکان مقایسه ای را بین آنچه به طور روزمره در شهر شاهد هستیم و پیشنهاد هنرمند فراهم می کند. آنچه در تصویر می بینیم ساختمان ها و سازه های اغلب خاکستری رنگی است که در یک هارمونی یکنواخت و ملال آور از این خاکستری ها غرق شده و کمتر تنوع و گوناگونی بصری را پیش روی شهروندان می گذارند. اما سازه ای که هنرمند در اینجا و با مشخصاتی با ساختمان های شهری ارائه کرده، آنچه بسیار چشم گیر و جذاب به نظر می آید، رنگارنگی و شادابی است. این امر همچنانکه در تصویر به وضوح قابل مشاهده است، علاوه بر آن که تضادها و تفاوت های برجسته ای میان اثر و فضای شهری اطرافش ایجاد کرده، توجه ها را به نسخه پیشنهادی هنرمند جلب می کند.
آنچه از دیدگاه هنرمند در خصوص ساختمان ها و سازه های شهری مطلوب و متناسب می تواند باشد، فضایی رنگین و پر از نقش و نگار است. هنرمندعلاوه براینکه این سازه رنگین و تزئین شده توسط نقوش را، مامنی مناسب تر و زیباتر برای سکونت شهروندان می داند، بلکه اساسا چنین فضایی را برای زیست دیگر موجودات همچون پرندگان نیز خواستنی تر عنوان می کند. بازنمایی پرندگانی نشسته بر قسمت هایی از اثر نشانه ای از همین دیدگاه هنرمند است.
اینکه در نهایت نسخه پیشنهادی هنرمند به عنوان یک اثر هنری، خود تا چه اندازه از کارکردهای زیبایی شناسانه بهره می برد، نیازمند تامل بیشتر است. اما همانگونه که پیش از این اشاره شد، هنرمند در اینجا بیش از هرچیز بر نوعی استراتژی متکی است که به چالش کشیدن فضای موجود را مقدم بر هر امر دیگری به حساب می آورد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب «تهران در تصویر» نویسنده: یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار کلانشهر تهران از نظر پیشینه تاریخی و در سنجش با شهرهای کهنسال ایران، شهری نوساز و جوان است. کهن ترین سندی که در آن…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه