نگاهی به آثار دومین سالانه هنرهای شهری «بهارستان»

سه وجه از برخورد آدمی با آرزوهایش

باران رادمنش
اثر زیبای ستاره آزموده با عنوان «شهر آرزوها» یکی از آثار دومین رویداد هنری سالانه بهارستان است که به صورت دائمی در فضای سبز کناره بزرگراه همت نصب شده است.
این مجموعه اثر از سه رینگ بزرگ در اندازه های مختلف تشکیل شده که در درون هریک از رینگ ها محدوده نمای متفاوتی به شکلی فانتزی و خیال انگیز به نمایش در آمده است.
در درون رینگ کوچکتر نمایی از یک فضای شهری با ساختمانهای بلند برج مانندش که به صورت فشرده در کنار یکدیگر جای گرفته اند دیده می شود ، روی بام سه ساختمان از این نمای شهری تک کبوتری جا خوش کرده است که اندازه و ابعاد این کبوترها نسبت به ساختمانها بسیار بزرگتر از ابعاد طبیعی آنها در واقعیت است. به نظر می رسد در این رینگ محدوده یک شهر درهم فشرده ، یکنواخت و ملال انگیز به نمایش در آمده که افق دید در آن از دایره محاط کرده اش فراتر نمی رود و حتی کبوتران که به نشانه بال پرواز آرزوهای شخصی اند فقط تا بام این بناها پر پرواز یافته اند. در واقع این رینگ سمبلی از آرزوهای محدود شده آدمی دردست یافتن به زرق و برق و جذابیت های پوشالی زندگی معمول و روزمره است که نهایت دست یافتن به این نوع از آرزوها هیچ افق تازه ای را فراتر از رسیدن به خواسته های معمول همان زندگی به آدمی نمی بخشد.
رینگ میانی اما تکه ابرهای آبی رنگ و سه نردبان را که به ابرها رسیده اند ، احاطه کرده. این رینگ نشان از افق های بلند آدمی دارد و رسیدن به آرزوهایی به ظاهر دست نیافتنی. هریک از این نردبان ها از جهتی متفاوت به سوی ابرها نهاده شده تا نشانگر راهها و مسیرهای مختلفی باشد که آدمی می تواند از طریق آنها به آرزوهای محالش دست یابد. در این رینگ سه کبوتری که در رینگ قبلی هم دقیقاً با همین تعداد دیده بودیم، این بار خارج از دایره رینگ روی دو میله ای که در امتداد ابرها بیرون زده است آرام نشسته اند و نشان ازبه ثمر رسیدن آرزوهای آدمی و دست یافتن به اهداف مورد نظرش دارد. در واقع سازنده این اثر با خارج از رینگ قرار دادن کبوتران نشان می دهد که نوع بشر می تواند افق دید خویش را فراتر از محدوده های زندگی وسعت دهد.
اما در دایره سوم که بزرگترین دایره میان سه رینگ است ، سه صندلی قرار داده شده و چراغی که از بالا آویزان است. صندلی ها در این رینگ نشانه ای است از نشستن و ماندن و به دنبال آرزوهای خود نرفتن و با وجودی که چراغی به نشانه روشنی بخشی از سقف رینگ آویزان است اما پر پروازی در آن دیده نمی شود و در همین راستا هیچ کبوتری نیز در داخل یا خارج این دایره کار گذاشته نشده . اشاره شد که این دایره سوم بزرگتر از دو دایره دیگر است اما با وجود بزرگتر بودن این رینگ که در واقع میدان عمل وسیع تری را نیز نسبت به دو رینگ دیگر می تواند فراهم آورد، خبری از حرکت و اقدامی برای دست یابی به آرزویی نیست چون اصلاً آرزویی در کار نیست.
هنرمند در این اثر سه گانه ، بی آنکه هیچ حجم انسانی را در اثرش داشته باشد ، سه وجه از برخورد آدمی با آرزوهایش را در طول زندگی به تماشا گذاشته است . به نظر می رسد ، انتخاب شکل دایره برای احاطه هریک از این سه بخش به منظور نشان دادن جریان و چرخش زندگی صورت گرفته است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • عنوان کتاب: «بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری» نویسنده:دکتر کیومرث حبیبی، دکتراحمد پوراحمد و دکترابوالفضل مشکینی   بازسازی بافت های فرسوده را حفظ هویت یک شهر می دانند. چرا که معماری بخشی از تفکر خلاق…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه