نگاهی به آثار دومین سالانه هنرهای شهری «بهارستان»

لباسی زیبا بر تن خشکیده درخت

باران رادمنش
« درختستان» یکی از بخش های دومین رویدادهنری سالانه بهارستان است که در راستای آن هنرمندان مجسمه ساز برای بهبود فضای بصری شهر تهران طی مدت 5 روز - از 15 تا 19 اسفند 1395 – با کار روی درختان خشکیده محدوده چهار راه ولیعصر تا تجریش ، آنها را به آثار هنری تبدیل کردند.
یکی از آثار بخش « درختستان» کنده کاری نقوش روی تنه درختی خشکیده است. هنرمند در این اثر با الهام ازنقوش سنتی ایرانی و نقاشی سقاخانه ای ، نقش های ساده ای مثل خورشید ، مرغ و درخت سرو را کنده کاری کرده و با ایجاد بافت های متفاوت در آنها ، به هریک از این نقوش جلوه ای خاص، زیبا و ظریف بخشیده است.
بخشی از جلوه زیبایی نقوش کنده کاری شده روی این درخت به این خاطر است که هنرمند هوشمندانه بین نقش هایی که دور تا دور درخت نشانده، فاصله انداخته است تا به این ترتیب بافت پوست تنه درخت که بنا به طبیعتش در هربخشی متفاوت از بخشی دیگر است، نیز خود در این میان نقشی دیگر در ایجاد زیبایی داشته باشد. جالب اینجاست که اگر روی این درخت خشکیده کنده کاری نمی شد، بافت متفاوت تنه در بخش های گوناگون آن تا به این حد به چشم نمی آمد اما اکنون با فاصله گذاری های بین نقوش روی این درخت هم نقوش کنده کاری شده به زیبایی دیده می شوند و هم بافت پوسته تنه درخت با سایه روشن ها و جلوه های رنگی مختلف جزئی از نقوش شده است.
آگاهی هنرمند به قابلیت های بافت تنه درخت در این اثر ، گاه از این هم فراتر رفته است و او در بعضی از نقوش فقط به کنده کاری دور نقش پرداخته و از آوردن بافت اضافی روی آن پرهیز کرده و اجازه داده تا بافت و رنگ پوسته تنه درخت تزئین کننده نقش باشد.
هریک از نقش های کنده شده روی این درخت بنا بر شکل خاص خود بافت متفاوتی از دیگری دارد. بعضی بافت ها نرم ، سطحی ، کوتاه و نامنظم کنده کاری شده اند، بعضی دیگر ریز و منظم و کنارهم و دیگری عمیق و زاویه دار و خشن. تفاوت شکل نقوش و بافت های تشکیل دهنده آنها و فاصله گذاری بین این نقوش راهکاری است که هنرمند برای جلب نگاه رهگذر کنار این اثر در پیش گرفته است، چرا که این اثر بدون داشتن بافت های متفاوت و فواصل ایجاد شده بین نقوش، به خاطر هم مایه بودن رنگهای تنه درخت به زحمت مورد توجه قرار می گرفت. اما اکنون با به کار بردن نقش های گوناگون و ایجاد بافت های متفاوت در این نقوش در واقع تیرگی و روشنی های مختلفی را روی تنه درخت به وجود آورده که نقش تُن های رنگی را در این اثر ایفا می کنند و به دلیل ایجاد همین تفاوت رنگی است که از سوی بیننده مورد توجه قرار می گیرد.
هنرمند این اثر فقط به کنده کاری اکتفا نکرده و برای هرچه زیباتر دیده شدن نقوش از قطعات نازک فلزی پرچ شده روی بعضی نقاط این درخت نیز استفاده کرده است. این قطعات فلزی از جنسی انتخاب شده اند که هم مایگی رنگی با تنه درخت و نقوش و بافت های کنده کاری شده داشته باشند و از این رو به صورت عنصری اضافه شده به اثر دیده نمی شوند و با کل اثر در هماهنگی کامل قرار دارند.این هماهنگی به گونه ای است که حتی میخ های پرچ کننده قطعات فلزی به تنه درخت ، مانند بافت ایجاد شده روی آنها به نظر می آیند.

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه