منظر شهری و خوانایی شهر(مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس)/ح.کلانتری خلیل آباد ,س.اباذرلو

چکیده

اهمیت منظر شهری از آن روست که کلیت شهر را به مثابه یک "متن" آشکار ساخته و امکان "قرائت" و "خوانش" این متن را از طریق آسیب شناسی فراهم می‌آورد. همچنین واجد عناصری است که می‌توان وضوح بصری و خوانایی آن را مورد بررسی قرار داد، زیرا داشتن تصویری روشن از محیط، نقش مهمی را در ایجاد احساس امنیت، افزایش تجربه و توانایی بیشتر جابجایی در محیط دارد. هدف از این مقاله بررسی وضوح بصری یا خوانایی سیمای شهری منطقه آزاد ارس (یکی از مناطق توریستی) و پیوستگی اجزای محیطی آناست. برای دستیابی به این هدف با استفاده از تحقیق میدانی، ساختمان جسمی منطقه مورد مطالعه قرار گرفته و از روش SWOT برای ارائه راهکارها استفاده شده است. سپس برای بررسی دیدگاه های ساکنان روش پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که علی رغم شکل تقریباً پیچیدۀ برخی از خیابان ها و کوچه ها، ساکنان آن درک روشنی از محیط دارند و سادگی شهر به گونه‌ای است که یکنواختی ملال آوری را در ذهن بیننده القاء کند. مطلب فوق نشانگر تعلق خاطر افراد به کیفیت‌های بصری محیط است و خوانایی نیز، مطلوبیت منظر شهر را در مسیرها و کل عرصه های عمومی شهر باعث شده است.

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نویسنده: لئاتریس آیزمن مترجم: روح الله زمزمه وانشناسی محیطی، جدیدترین شاخه از این رشته است که در آن متخصصان با بررسی فضای بصری در محیط های شهری تاثیر آن را بر کنش ها و واکنش…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه