خوانایی خیابان، رهنمودی به منظر شهری مطلوب/ف.دهقان،م.منتظری

چکیده

اولین تصویر ذهنی از یک شهر، از منظر خیابان‌های آن است که اساساً مبین سطح تماس "انسان" و "پدیده شهر" است و بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان، را شکل می¬دهد. در این مقاله نخست با توجه به سیمای نامناسب و تأمل برانگیز اکثریت خیابان‌های شهری، ازطریق پژوهش اکتشافی به بررسی مباحث نظری مرتبط و تبیین اهمیت منظر شهری مطلوب و جایگاه خیابان شهری در آن و نقش خوانایی در تعامل انسان با آن پرداخته شده و سپس به منظور درک بهتر مسأله و شناسایی زوایای نا¬شناخته، این کیفیت فضایی در خیابان قیام یزد- محور رسش به مرکز تاریخی شهر در میان شاهراه¬های منتهی به مرکز شهر- مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و در نهایت با اذعان بر جایگاه منظر خیابان شهری در منظر عمومی شهر، نتایج حاصل از این بررسی، در چارچوب راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء خوانایی در منظر خیابان¬های شهری ارائه شده است. اهم نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این امر است که خوانایی یک خیابان شهری، موجبات قابل درک شدن یک مکان، امکان جهت¬یابی و راهیابی آسان، مأخذ مراجعه¬ای وسیع برای حضور مردم را فراهم آورده و خصوصا اینکه سبب ایجاد تعلق خاطر و آرامش ناظرین نیز می¬شود و امکانی را برای تحقق سمبل¬ها و خاطرات مشترک و ارتباطات دسته جمعی آن¬ها فراهم می¬آ¬ورد. لذا سهولت درک محیط و داشتن تصویری روشن و خوانا از خیابان، در ایجاد تصویری نیکو و مطلوب از شهر نقش اساسی دارد و در واقع ابزاری خوانایی خیابان ایزاری می¬شود که به وسیله آن می¬توان شهر را به مثابه یک متن خاطره¬انگیز و مطلوب قرائت نمود.

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نویسنده: لئاتریس آیزمن مترجم: روح الله زمزمه وانشناسی محیطی، جدیدترین شاخه از این رشته است که در آن متخصصان با بررسی فضای بصری در محیط های شهری تاثیر آن را بر کنش ها و واکنش…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه