محرمیت در الگوی مسکن بومی و به کارگیری آن در معماری معاصر تهران/م.مهدوی نژاد-م.منصورپور-ک.قیدرلو

چکیده

معماری گذشته و سنتی را می توان سرشار از مفاهیمی دانست که براساس فرهنگ، عقاید و اندیشه اسلامی – ایرانی معنا می¬یابد. یکی از مفاهیمی که با ریشه¬گرفتن از فرهنگ اسلامی و باورهای دینی به عرصه معماری سنتی ایران راه یافته، موضوع «محرمیت» است. محرمیت یکی از اصول اساسی و قابل توجه در معماری سنتی ایران است که به نحوی معنادار با هویت ایرانی ـ اسلامی شهر تهران همراه بوده، و مثال¬های موفقی از آن را می¬توان در بخش¬های مختلف این کشور مشاهده نمود. نمونه¬های قابل توجهی از این مهم را می¬توان در خانه¬های دوران قاجار در شهر تهران مشاهده نمود. محرمیت و سلسله مراتب در این نوع خانه¬ها، با ایجاد فضاهای محصور درون خانه معنا شده است؛ فضاهایی که در عین فراهم آوردن فضایی امن برای ساکنان، سرشار از مفاهیم طراحانه و نوآوری¬های معمارانه است. پرسش¬های اصلی در این پژوهش آن است که: 1- اصل محرمیت در معماری سنتی ایران به چه معناست؟ و تجلی این اصل در خانه¬های سنتی شهر تهران چگونه بوده است؟ 2- چه آموزه¬هایی را می¬توان از تحلیل اصل محرمیت در معماری سنتی آموخت و در معماری معاصر تهران به کار گرفت؟ برای پاسخ¬گویی به سوال تحقیق از روش تحقیق استدلال منطقی با تکیه بر تکنیک¬های توصیفی – تحلیلی استفاده شده، نمونه های از خانه¬های سنتی تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته¬اند. سپس راهبردهایی معمارانه برای هدایت معماری معاصر تهران بر اساس این اصل کلیدی پیشنهاد شده است.


تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • زبان منظر نویسنده: آن ویستون اسپیرن مترجم: دکتر سید حسین بحرینی و دکتر بهناز امین‌زاده در دهه‌های اخیر، مباحث زبان‌شناسی در فلسفه، توسعه چشمگیری داشته و به موازات آن استفاده از زبان‌شناسی کاربردی در زمینه‌های…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه