منظر شهری از منظر استفاده کننده (مطالعه موردی: میدان بوعلی سینا در همدان) / ب.زمانی - م.ملکی

چکیده

منظر شهری با ابعاد مختلف کالبدی، عملکردی و معنایی خود از اهمیت و جایگاه خاصی در سازمان بصری شهر و کیفیت فضاهای شهری برخوردار است. اگرچه صرف داشتن نگاه و قرائت منظرین از شهر، پاسخگوی مسائل پیچیده شهری نخواهد بود، لیکن توجه به منظر به عنوان ابزار پایه و لازم (و نه کافی) برای قرائت متن شهر در راستای پاسخگوئی به بخشی از مسائل شهری و حقوق شهروندی ضرورت می‌یابد. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل مجموعه آرامگاهی بوعلی سینای همدان و ارزیابی تأثیر مولفه‌های عینی و ذهنی منظر شهری این مجموعه در کیفیت فضای شهری میدان بوعلی از دیدگاه استفاده کنندگان می‌باشد. این تحقیق با استفاده از روش مطالعه نمونه موردی و گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده و انجام پرسشنامه در میان 181 نفر از استفاده کنندگان از فضای میدان بوعلی و تحلیل توسط نرم افزار SPSS، صورت گرفته است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، مجموعه آرامگاه بوعلی سینا، به دلیل دارا بودن مولفه‌های مطلوب منظر شهری در زندگی و سرزندگی فضای شهری میدان بوعلی نقش به سزایی ایفا نموده است. از جمله این مولفه‌ها، سادگی، تشخص و صراحت فرم مقبره، مکان‌یابی در مسیر یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های اصلی می‌باشند. در نهایت این تحقیق مولفه‌های عوامل محسوس و ذهنی از قبیل فرم، مکان‌یابی، اشتهار ابوعلی سینا و قابلیت‌های عملکردی، مجموعه آرامگاه بوعلی سینا را از جمله عوامل موثر در نقش‌انگیزی و ماندگاری فضای میدان در ذهن مخاطب و ایجاد و تقویت خاطره و منظر ذهنی ارزیابی نموده است.

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مجموعه  مقالات به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر سال چاپ:  1392رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه