راهبردهای محیطی در توسعه و مدیریت پایدار منظر طبیعی - شهری / ب.محمودی - ه.سلطانی فرد - ر.شریفی پور

چکیده

یکی از اصول مهم در توسعه و مدیریت پایدار منظر شهری، توجه به بهبود و خلق چشم اندازهایی است که با معیارهای مدیریت بهره¬وری تفرج شهری تطابق داشته باشد. با توجه به اینکه تفرجگاه‌های شهری یکی از زیرمجموعه‌های کاربری‌های موجود در کاربری تفریحی- خدماتی شهر محسوب می‌شوند، در منظرسازی این تفرجگاه‌ها می‌بایست به اصول منظر شهری در کنار افزایش کیفیت محیط‌های طبیعی با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی طراحی محیط توجه گردد. این مطالعه با هدف تشریح جایگاه منظرسازی در توسعه و مدیریت گردشگاه‌های طبیعی شهری در تفرجگاه آبیدر شهر سنندج در استان کردستان به انجام رسید. تفرجگاه آبیدر که بخش نسبتاً توسعه یافته آن در حریم شهر سنندج واقع شده است، تقاضای تفرجی زیادی را در طول هفته و به خصوص روزهای تعطیل در خود جای می‌دهد. به همین دلیل لزوم توسعه فعالیت‌های گردشگری در آن ضرورتی انکارناپذیر است. در این مطالعه چگونگی استقرار این فعالیت‌ها با توجه به معیارهای منظرسازی شهری و تفرجی مورد تحلیل قرار گرفت. در همین راستا با شناسایی معیارهای موثر در منظرسازی شهری با رویکرد تفرج در عرصه‌های طبیعی شهری، فعالیت‌های تفرجی قابل استقرار در منطقه مورد بررسی با اعمال این معیارها طرح ریزی و جانمایی گردید. تحلیل نتایج این بررسی نشان داد در مناطقی که به عنوان جاذبه و مقصد تفرج مطرح هستند، منظرسازی تفرجی به غنای فرصت‌های تفرجی می‌افزاید. در این وضعیت خلق چشم اندازهای جدید و رفع منظرهای محدود کننده، تأثیر زیادی در مدیریت گردشگری شهر خواهد داشت.

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مترجم : علیرضا صدرمحمدی ناشر : انتشارات سیته تبلیغات محیطی در کشور ما دارای بیش از 100 سال سابقه است. تبلیغات بر روی دکه ها، سردر مغازه ها و بر روی تراموای اسبی ای که…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه