نقش معماری منظر در بازآفرینی نشانه‌های حیات و هویت در منظر شهری / ا.سعادت فرد - م.دبیری

چکیده

تصویرها، نشانه‌ها و معانی، داستان هر روزه ای است که در برابر دیدگان اهالی یک شهر روایت می‌شود و او، یعنی انسان ایرانی قرن بیست و یکم با مشاهده آن به ادراکی از وضعیت جامعه - شهر خویش می‌رسد. منظر شهری که وضعیتی متغیر و متداوم را از نظرگاه تا فضای زندگی در برابر مخاطبین قرار می‌دهد، مجموعه‌ای از نشانه‌ها را در خود جای داده است. این وجه نشانه‌ای امکان قرائت و ادراکی بی واسطه و بدون مفسر را برای اهالی شهر به‌وجود میآورد.

این مقاله می‌کوشد با مدد رویکرد نشانه شناسی، به تحلیل و تفسیر مناظر شهری پرداخته و رابطه دلالتی نشانه‌های موجود را با دو مساله حیات و هویت، به نحوی علمی و تحلیلی، تبیین سازد. هدف از گزینش چنین رویکردی، تبدیل برداشت‌های حسی و شاعرانه به قالبی نظام‌مند و تحلیلی است. در این پژوهش از اندازه‌گیری‌های استاندارد نظیر پرسش‌نامه‌های پیمایشی استفاده نشده است، بنابراین پژوهشگر در فرایند پژوهش در نقش «ابزار اصلی سنجش عمل می‌کند». در نهایت نوشتار پیش رو بر آن است به این پرسش‌ها پاسخ دهد که مناظر برساخته از معماری منظر در مقایسه با سایر مناظر، برای مخاطب حاوی چه مضامینی است؟ آیا نقش معماری منظر در بازآفرینی نشانه‌های حیات و هویت در زندگی شهری امروز ما در دلالت فوق محرز می‌شود؟ در صورت پاسخ مثبت این احراز چگونه حاصل می‌گردد؟ به دلیل وسعت موضوع، مصادیق در حوزه مناظر شهری خرد مقیاس در دو قسمت از ولیعصر انتخاب شده‌اند.


تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه