فراخوان دومین سالانه بهارستان ۱۳۹۶

سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای برنامههای استقبال از بهار شهرداری تهران و بهمنظور گسترش هنرهای شهری و ترویج زبان هنر در مراودات و مناسبتهای مختلف، فرارسیدن بهار96 را فرصتی دوباره برای گردهمآیی بزرگ هنرمندان تجسمی میداند تا بهار را به پیشواز رویم و طرحی نو در اندازیم.

رویکرد محوری

آفرینش هنری با بهکارگیری گستردهی «عناصر بهاری» برای تلطیف و دگرگونی فضای شهری به نحوی که

قابلیت گسترش در وسعت شهری، قابلیت «دیده شوندگی» بیشتر   و تاثیر بر مخاطب را دارا باشند.

توضیح |«عناصر بهاری» را میتوان از طبیعتِ بهار، آیینها و نشانهایخاطرهانگیزِ پیشواز بهار، ادبیات

نوروز، فرهنگ عامه ونشانههای ملی و مذهبی برداشت کرد.

اهداف

ایجاد نوعی وحدت دیداری از رنگ و نشاط بهار در شهر / تعامل اجتماعی بین هنرمندان و شهروندان/

مشارکت هنرمندان درترویج فرهنگ، رسوم و آیینهای پسندیده بومی و ایرانی/ ایجاد فرصت بروز و اجرای ایدههای خلاق و آثار هنری با شیوههای بیانی متنوع و متناسب با محیط شهری

ارکان

رییس سالانه | عیسی علیزاده / دبیر دوسالانه | سیدمجتبی موسوی

شورای هنری (به ترتیب الفبا)| میثم اربابون/ مجید حقیقی/محمد سالاریان/سیدمحمود شعیبی/

کیانوش غریب پور/محسن ناصریان/بهداد لاهوتی/سیدمجتبی موسوی/اردشیر میرمنگره/محمدرضا یزدی

هنرمندانی که میتوانند دراین رویداد شرکت کنند

هنرمندان میتوانند ایدههای خود را برای اجرا در تمامی فضاهای عمومی شهری پیشنهاد کنند؛ اما لازم است ملاحظات ایمنی، ترافیکی و ممنوعیتهای ناشی از قوانین و مقررات عمومی، مالکیتهای شخصی و... را درنظر بگیرند.

فضاهای پیشنهادی | میدانها، جدارهها، دیوارها، پیادهراههای شهری، برخی فضاهای سبز، نقاط ویژه بزرگراهها، رمپ و لوپها، دیوارههای بهجامانده از تخریب شهری یا تعریض خیابان، پلهای عابر، سطلهای زباله،کافوهای مخابراتی، پستهای برق و

شیوههای آفرینش هنری

انتخاب هریک از رشتههای هنر شهری برای ارائهی اثر، بهصورت مستقل یا ترکیب خلاق از دو یا چند رشته، آزاد است. هنرمند می‌‌تواند دیوار، پیاده راه و یا هر عنصر مهم شهری را بستری برای خلق کار قرار دهد.

هنرمندان میتوانند با توجه به گرایش و خاستگاه هنری خود از سرمایههای هنر تخصصی خود در آفرینش گونهای هماهنگ و چشمگیر از هنرهای شهری و هنر محیطی بهره ببرند.

بهعنوان مثال هنرمندان نقاش و تصویرگر از تجربههای دیوارنگاری؛ هنرمندان مجسمهساز با توجه به مختصات مجسمههای شهری و حجمهای موقت شهری؛ طراحان گرافیک با استفاده از سرمایههای تصویری خط فارسی، موتیفها و علائم و سواد بصری گرافیک و هنرمندان فعال در حیطه هنرهای

محیطی با استفاده از تجربههای ایرانی و جهانی هنر محیطی، میتوانند در این رویداد شرکت کنند.

توضیح | سازههای متعارف رسانهی گرافیک شهری (بیلبردها، عرشهها پل و مانند آن) جزو رویکرد بهارستان ۹۶ نیست و طراحان گرافیک از سرمایههای تصویری و سواد بصری خود در جهت خلق

یک اثر هنری در محدودهی هنر شهری استفاده خواهند برد.

آثار هنرمندان، میتواند با یک اثر دیواری و حرکت روی جداره تا کف و ترکیب آن با یک حجم شهری یا مجسمه و گاه با ساخت یا آورد مجسمهها و حجمهای خلاقی که باخلصت رویداد پیشواز بهار هماهنگترند، درقالب چیدمان، نصب یا اجرا، دربسترهای مختلف شهری پیشنهاد شود.

اجرای نقوش خلاقه به شکل نقاشی، کلیشه، استیکر یا هرشکل مورد نظر هنرمند، توجه به هنر نور،

صدا، ویدیو و... با مداخله درفضاهای شهری و گرایشهای تعاملی با محوریت پیشواز بهار، همگی میتواند درشهر به اجرا در آیند.

نحوهی شرکت در بهارستان ۹۶

دبیرخانه بهارستان ۹۶ آمادگی دارد کلیه آثار در مرحله اول بهصورت ایدهای اولیه و درقالب فرم مندرج در سایت رویداد دریافت شود. ایدههای دریافتی پس از بررسی در شورای هنری، درصورت پذیرفتهشدن به مرحله آمادهسازی اجرایی آثار راه مییابند، که شامل مراحل زیر خواهد بود:

ویرایش ایدهها / تنظیم و هماهنگسازی تکنیکها و روشهای اجرایی در شهر / توسعه و مناسبسازی طرحها / تثبیت و جانمایی موقعیتهای اجرایی آثار

ثبت نام از طریق سایت سالانه با نشانیbaharestan.zibasazi.ir امکانپذیر خواهد بود.

هنرمندان میتوانند طرح و تصویر از ایدههای خود را در قالب طراحی با تکنیکهای دستی یا دیجتال، 3D و ماکت حجمی (با ارائه عکس از چند زاویهی گویا از آن) ارائه دهند.

ارائه تصاویر گویا از ایده مورد نظر به همراه فایل قابل رویت وتوضیحات کامل محتوایی و اجرایی، همراه با تخمین هزینههای اجرایی، ضروری است.

الزامات و پیش بینیهای لازم در ارائه ایدهها

توصیه میشود ایدهها بر مبنای استفاده ازمواد و مصالح ساده و موجود، ارزان، سبک با قابلیت اجرا و جمع آوری آسان طراحی شود./ضروری است در انتخاب مواد و مصالح و روشهای اجرا و نیز درهنگام اجرای کار درمحیط شهری، به رعایت مسائل زیست محیطی توجه شود./ با توجه به رویکرد محوری این سالانه، شایسته است هنرمندان در روند ایدهپردازی خود روشهای ساده، قابلیت تکثیر درنقاط مختلف شهر و راهکارهای مناسب برای دیده شدن هرچه بیشتر اثر در شهر را در نظر بگیرند./حضور و مشارکت مستقیم هنرمند درفرآیند اجرای اثر در فضای شهری مورد تأکید است./ آثار منتخب پس از بررسیهای کارشناسی از نظر اجرا، برآورد هزینه و توافق نهایی با هنرمند طی عقد قرارداد اجرا میشوند./ تعیین قیمت و سود هنری با شورای تخصصی و فنی خواهد بود./دبیرخانه پیشنهادات هنرمندان برای جانمایی اثر را مهم میداند و مورد بررسی قرار میدهد اما در نهایت تعیین محل اجرای اثر با شورای هنری و شورای فنی رویداد است.

مقررات عمومی

رعایت تمامی مقررات عرفی و حرفهای در رویدادهای سازمان زیباسازی شهر تهران، به ویژه عدم تعارض

آثار با موازین اخلاقی و قانونی، الزامی است.

رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان از مقررات جدی و مورد تأکید برگزارکننده است. احراز کپیبودن اثر در هر مرحله، علاوه بر حذف تمامی آثار شرکتکننده، مشمول محرومیتهای دیگر و جبران خسارتها

با توجه به مرحلهی پیشرفت کار نیز خواهد بود.

داوری نهایی

از بین تمامی آثار بنا به رای هیات داوران به هنرمندان 10 اثر برگزیده، دیپلم افتخار ، تندیس سالانه و

5 قطعه سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد. هیأت داوران، متعاقبا معرفی خواهد شد.

مجموع آثار اجرا شده درکتاب رویداد منتشر خواهد شد و به هنرمند یک نسخه از کتاب بهارستان ۹۶

اهدا خواهد شد.

مهلت ثبتنام

۱۰/۱۰/1395(سایت بهارستان برای ثبتنام، از نیمهی آذر باز میشود.)

جلسات توجیهی بهارستان ۹۶ برای دیدار با هنرمندان و شرح و بسط رویکرد محوری رویداد، تا قبل از

پایان مهلت ثبت نام، در نوبتهای متعدد برگزار خواهد شد. تاریخ این نشستها از طریق رسانههای رویداد، اطلاعرسانی خواهد شد.

فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه