فراخوان جشنواره پلاک طلایی سال 95


 

 

 

 

جشنواره پلاک طلایی

بهار 1395

انتخاب برترین نمای منـازل هـر ‌یک از منـاطـق 22گانـه شهـر تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران بـا مشارکت ستادهماهنگی‌شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران

هـــرخـانــه یک نمـــا

هـر نما یک نمـاد      

www.zibasazi.ir

telegram.me/pelaktalaee

دبـیــرخــــــــانـــــه: 5 77424304

ارسال عکس: http://pelaktalaei.zibasazi.ir/

باید هرچه ممکن است، محیط زندگی شهر بــــه گونه‌ای طراحـــی و ســــاختـــــه شـــــــود

کـــــه تحــــقـــــــــــق سبــــــــک زنــــــــــدگی اســــــلامی   راحــــــت‌تــــر امکان‌پــــــذیـر باشــــد.

بیانات مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی)   در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران     23 دی‌ماه 1392

معـــرفــــی طــــرح

سازمان زیبـاسازی شهــــــــر تهران، جشنــواره انتخــــاب برتریــــن نمـــاهــــــــای ســــــاختمــــــان‌هــــای مسکونی با عنـــــــوان «جشنـــــــواره پلاک طلایی» را در سطــــــــح شهر تهــران بــــرگزار مـــــی‌نمـــــاید.

موضــــوع اصلی این جشنواره، بـــــرگزاری یک مســـابقه عمومــــی در سطــح مناطـق شهر تهران با مشــارکت شورایاری‌هــــای محـلات است. در ایــن جشـــنــــــــواره ، مالکیـــــن ساختمــــان‌های مسکـــــونی تشویــق می‌شــــــــوند ضمــــن پاکســـــازی و حـــــذف زوایـد قـــابل رویت ساختمان‌هـا نسبت بـه بهسـازی نمـــای منزل خود اقدام نمــــاینــد.

در ایـــــن طـــرح پــــس ازاطلاع رســــــانی و فـــــراخــــــــوان عمــــــومی، عکـــــس‌هـــــای مربـــــوط به نمـــاهـــای ســـاختمان‌هـــا بــــــــه همـــــراه فــرم ارزیابی توسط شورایاری‌ محلات، آماده و پـــس از بررســـــی در هیــأت داوران منطقــــه،جهت داوری نهایی به دبیــرخـــانه جشنواره ارسال مــــی گردد و پــــس از انتـــخـــاب نما‌هــــــای برتـــــر به مــالکین محترم، ضمــــن اهــــــــــدای جـــایزه نقــــــدی و لـــــوح تقدیـــر، پلاک طلایــــی سازمان زیباســـــــــازی شهــــــــــر تهـــــــــران به‌صــــــورت نمادین اعطا می‌شود.

جشـــــنواره پلاک طلایی در راستای نهادینه نمودن فرهنگ زیباسازی شهر تهران و با مشــــارکت، همـــیاری و همکاری مستقیــــــــم شهروندان عزیز تهرانــــی با هدف انتخاب و معرفی بهترین نماهای زیبا از ساختمان‌های مسکونی اجرا می گردد.

برگزارکننده طرح: سازمان زیباسازی شهر تهران

شـاخص‌هــای انتـــخـاب بــرتــــرین نمـاهــای ساختمان‌های مسـکـونــی

فــضــــای سـبــــــز

-         استفاده مناسب و مطلوب از گل و گیاه در تزئین بالکن، تراس و لب پنجره‌ها و بام با رعایت ایمنی

-         کاشت درخت و گل و بوته در فضای مناسب ورودی ساختمان و معبر عمومی مقابل آن

-

-         فضای سبز و مشجر در مشاعات ساختمان به شرط رویت از نمای بیرونی

-

زیبــــــایی،   پـــاکیزگـی و حذف زوائد بصـری

-         رنگ‌آمیزی مناسب در‌ها، دیوارها، پنجره‌ها و نرده‌ها در نمای جبهه‌های اصلی و جانبی ساختمان

-

-         پاکیزه بودن در و دیوار از برچسب‌هـــــــای تبلیغاتی، شعار نویسی و ...

-

-         نبود زوائد بصری در بالکن (رخت و لباس، وسایل اضافی و ...)

-

فـــرهنگــــی و تاریخــی

-         سبک معماری اسلامی- ایرانی در نما (آجرکاری، گچ‌بری، حجاری، آئینه‌کاری، کاشی‌کاری و ...)

-

-         نقاشی و آثار حجمی فرهنگی، تاریخی و ایرانی- اسلامی در نمای ساختمان

-

-         سکوی پیرنشین، رواق، طاق‌نما یا پیش‌آمدگی سقف ورودی ساختمان

نورپردازی و روشنـایی

-         نورپردازی مناسب با توجه به حفظ حریم همسایه و رعایت الگوی مصرف انرژی

-

-         روشنــــایی ســــــردر ســـاختـــمـــان

-

-         همکاری در ایجاد و نگهداری روشنایی مناسب در معبر عمومی مقابل ساختمان

عـــمـــــــرانــــــی

-         نوآوری و خلاقیت در طراحی نمای ساختمان (سادگی، تنوع فرم و مصالح، منحصر به‌فرد بودن و ...)

-

-         کف‌سازی معبر مقابل ساختمان

-

-         تعبیه آب‌چکان، قرنیز بام و کف پنجره‌ها در جلوگیری از لغزش آب باران بر روی سطح نما و معبر

دربرگیری و شمول

-         مشارکت و همیاری ساکنین (تعداد واحد)

-

-         هم‌جواری با اماکن عمومی (مدرسه، مسجد، درمانگاه و ...)

-

-         وجــــــوه نـمــــــــا (جبهه‌های قابل رویت ساختمان)

شـــرکـت در جشنــــواره

تنهـا با تهیه و ارسـال یک قطعــه عکـس از نمـای ساختمــان مـحل سکونت خـود مــــی‌توانیـد   در جشنــــــواره پلاک طلایـــی شــــــــرکت کنید.

عکس‌هــا مـــی‌تواند به‌صورت مستقیـــــم به ادارات زیباســـــازی مناطق، دفـاتر شـورایاری محلات مستــقــر در ســـرای محـــــلات و یا بــه

پایگاه اینترنتی جشنواره بــه آدرس www.zibasazi.ir و یا کانال تلگرام جشنواره به آدرس telegram.me/pelaktalaee ارسال گردد.

پــس از دریافت عکس، شـورایاران محتـرم جهت بررسی وضعیت نمای ساختمان و تکمیل فرم ارزیابی به منزل شما مـراجعه خواهنــد کرد.

نـــکات قـــــابل ذکــــــــر:

-         از هر پلاک ســــاختمانی تنهــــــا یک عکس ارســـــــال گردد. در صـــورت ارســـــال عکس‌هــــای متعــدد، هیأت انتخـــــاب یک مـــــورد را برای داوری گزینش خواهد کرد.

-

-         عکس‌ها باید به‌همراه نشانی دقیق پستی و نام و نام خانوادگی مالک یا مدیر ساختمان ارسال شود.

-

-         به‌منظــــور پیشگیری از ســــوء‌استفاده‌های احتمالی، از هویت افراد مراجعه‌کننده، اطمیــنان حــاصـــــــل نمــوده و فقط در محـــدوده

-

-         موضوع جشنواره، همکاری کرده و از پذیرفتن افراد به داخل منزل، خودداری نمایید.

-

-         دبیرخانه جشنواره پلاک طلایی به شماره 5 - 77424304 آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان محترم پیرامون جشنواره می‌باشد.

-

-         مهلــت ارسال عکس‌هــــا حداکثر تا روز 25 خرداد مــــــاه 1395 بــــوده و این زمـان قــــــابل تمدید نمــــی‌باشد.

-

-         جشنـــــــــــواره پلاک طلایی، صـــــرفاً در ارتبـــــــاط با نمــــای ســـاختمان‌ هـــــــای مسکــــونی اجـــــــــرا مـــــی‌‌گـــــردد.

جـــــوایــز جـــشنــــــواره

-         بــه 22 پــلاک و نمای برتر (هر منطقه یک نما) لـوح تقدیر جشنـواره، تنـدیس و 15.000.000 ریال جایزه نقدی اعطا مــی‌شود.

-

-         به 110 پلاک و نمای برگزیده (هر منطقه 5 نما) لـوح تقـدیر جشنـواره و 3.000.000 ریال جـایزه نقـدی اعـطا مـــی‌شــود.

مــراســـــم اختتــــــا میــه

پـــــــس از انتخــــــــــــــاب برتریـــــن نماهـــــا توســط هیأت داوران مراســــــــــم اختتــــــــامیــــه بـــا حضــــور شهــــــرونــــــدان بــــــرگزیــده و منتــــــــــخب منــــــاطق، مسئولیـــن مدیریت شهری و ... در تابستان 1395 بــــرگـــــزار خــــــــواهــــــد شـــــــد.

نمــای‌خــــانــه مــن معـرف سلـیقـه مــن اســت

 

 

 

 

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:کارنامه طرح­های مطالعاتی سازمان زیباسازی شهر تهران-89-1368 ناشر:پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش با همکاری پژوهشکده فرهنگ،…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه