آگهی فراخوان شناسایی مشاور


بسمه تعالی

آگهی فراخوان شناسایی مشاور

سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به خرید خدمات مشاوره پله های برقی پلهای عابر مکانیزه در سطح شهر تهران اقدام نماید. لذا از شرکتهای فعال و واجد شرایط در این زمینه دعوت بعمل می آید نسبت به ارسال پیشنهادات به همراه سوابق اجرایی و توانمندی های خود به صورت مکتوب (به مدت 14 روز از زمان درج آگهی در روزنامه) به نشانی خیابان مفتح جنوبی نبش خیابان شیرودی سازمان زیباسازی شهر تهران طبقه دوم معاونت هماهنگی و امور مناطق اقدام نمایند.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه