فراخوان "کارگاه دیوارنگاری برای جداره صوتی متروی خزانه در خیابان شهید همدانی "


فراخوان "کارگاه دیوارنگاری برای جداره صوتی متروی خزانه در خیابان شهید همدانی "
سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای مأموریت‌ خود نسبت به ارتقاء کیفیت هنری، منظر شهری، ساماندهی بصری، زیباسازی فضاهای شهری و با نگاه حمایت از ایده‌های نو و توانمندی‌های هنرمندان "فراخوان کارگاه دیوارنگاری برای جداره صوتی متروی خزانه در خیابان شهید همدانی " را به شرح زیر اعلام می‌نماید. از هنرمندان دعوت می‌شود ایده‌های خود را برای اجرا روی دیواره مورد نظر به مدیریت اداره نقاشی دیواری این سازمان ارائه نمایند.
اهداف:
• ایجاد نشاط و پویایی در محیط شهر با حضور هنرمندان و فرصت آشنایی شهروندان با فرآیند خلق اثر هنری
• امکان بروز و اجرای ایده ها و آثار هنری با شیوه های بیانی مختلف
• زمینه سازی تولید طرح و ایده های تصویری جدید در حوزه دیوارنگاری شهری

نحوهی شرکت:
هنرمندان محترم لازم است ایده‌های خود را در مرحله اول به صورت طراحی و جا نمایی بر روی دیوار به دبیرخانه ارایه دهند، درصورت پذیرفتهشدن به مرحله آمادهسازی اجرایی آثار راه مییابند، که شامل مراحل زیر خواهد بود:
ویرایش ایدهها / تنظیم و هماهنگسازی روشهای اجرایی در جداره‌ی مورد نظر / هماهنگی جانمایی و مناسب سازی طرح های پذیرفته شده برای اجرا در کنار یکدیگر و اجرای کارگاهی.

تصویر و کروکی دیوار
روش کار:
1- دیوار درنظر گرفته شده برای این فراخوان "دیواره طولی حایل بین خط آهن و خیابان شهید همدانی در منطقه 16" می‌باشد.
2- بازدید حضوری از محل اجرای آثار توسط هنرمندان الزامی است.
3- طرح‌های پیشنهادی باید از مخاطب‌پذیری بالایی برخوردار بوده و قابلیت اجرای کارگاهی در موقعیت شهری تعیین شده را داشته باشد.
4- ضروری است هنرمندان نقشه و تصاویر دیوار را از لینک مربوطه دانلود و طرح های خود را بر روی آن ها و از زوایای خواسته شده جانمایی کنند. برای دریافت نقشه و تصویر دیوار کلیک کنید.
5- هنرمندان می بایست هر طرح و جانمایی های آن را در فرم جانمایی تصویری مشخص شده و با ترتیب تعیین شده چیدمان کنند.
6- توجه به کاربری دیوار به عنوان دیوار صوتی حایل خط آهن و محدوده مسکونی و اولویت مخاطب پیاده ، ارتباط موضوعی و مضمونی ایده و طرح با نوع موقعیت شهری تعیین شده در نظر گرفته شود.
7- هر هنرمند می تواند حداکثر پنج طرح، با فرم جانمایی طرح مشخص شده با اندازه 50×70 سانتیمتر ارائه نماید.
8- مساحت تقریبی دیوار در نظرگرفته شده برای هر هنرمند از حدود 400 تا 500 مترمربع می باشد.
9- طراحان طرح های منتخب ملزم خواهند بود به صورت هم زمان و هماهنگ، اجرای کارگاهی طرح هایشان را در بازه زمانی مشخص 7 روزه که توسط سازمان زیباسازی تعیین می شود- هم زمان با هم شروع و در زمان مقرر به اتمام رسانند.
10- هیأت داوران فراخوان، از میان هنرمندانی که طرح هایشان ارائه شده پس از بررسی و داوری، تعداد 5 الی 7 طرح انتخاب می‌نماید.
11-پس از داوری و انتخاب ایده‌ها، به منظور هماهنگی، جلسات مشترک با مشاوره مدیر هنری این رویداد برگزار می شود که هنرمندان منتخب موظف خواهند بود در تمامی این جلسات حضور داشته باشند. عدم حضور به منزله‌ی انصراف از شرکت در این برنامه خواهد بود.
12-