فراخوان سومین سالانه هنرهای شهری تهران بهارستان ۱۳۹۷


سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف ایجاد شور و نشاط در سطح شهر و استفاده و مشارکت‌های مردمی، حضور هنرمندان تجسمی رادر گستره هنرهای شهری مغتنم شمرده و سومین دوره‌ی جشنواره بهارستان را برگزار میکند.

دریافت متن فراخوان به صورت PDF

 

لینک کلیه فایل های مورد نیاز جهت دریافت، در انتهای صفحه موجود است.

رویکرد محوری

فراهم کردن زمینههای عملی برای تجربههای نو در هنرهای شهری با توجه به ظرفیتهای موجودشهر تهران و با تأکید بر جنبههای جشنواره‌‌‌‌ای ناشی از حضور هنرمندان در هنگام خلق اثر در شهر.


اهداف

1. تمهید و فراهم آوردن زمینه‌ی خلق و ایجاد طرح‌ها و تجربه‌های نو در سیما و منظر شهر و امکان و قابلیت اجرای ایده‌ها با استفاده از زبان هنر

2. ایجاد تعامل اجتماعی بین هنرمندان و شهروندان

3. ترویج فرهنگ، آداب و آیینهای ایرانی و اسلامی در مقدم بهار و سال نو

4. ایجاد فرصت بروز ایدههای خلاق با شیوههای بیانی متنوع و متناسب با محیط شهری

5. ایجاد سازوکار و بستر لازم جهت حضور و مشارکت فعال هنرمندان

                                                                            

بخش‌های بهارستان ۹۷

هنرهای محیطی و آذینبندی خلاق و نوگرا

درختستان

دیوارهای کوچک شهر من

تخممرغهای نوروزی

هنرهای محیطی و آذین‌بندی خلاق و نوگرا

ایدهپردازی و ساخت عناصر، الگوها، حجمهای موقت، سازههای خلاق و تعاملی؛ با توجه به ظرفیتهای معماریو شهرسازی شهر و اجزا و ویژگیهای طبیعی آن، موضوع این بخش است. بهکارگیری سواد بصری گرایشهای مختلف هنریو خلق شکلهای بینارشتهای، با تأکید بر سرمایههای تصویری هنرهای ایرانی، خط فارسی و عناصر ملی همراه با آمیزهایاز تجربههای جهانیِ هنر محیطی؛ مورد توجه است.

بهعلاوه اینبار از هنرمندان درخواست میشود آذینبندی شهررا که بخشی از کارزارهای مردمی و قطعهای از نمودهای آیینیاست، با نوگرایی و خلاقیت خود جان تازهای بدهند و معنی جدیدی برای آن خلق کنند؛ تا علاوه بر حفظ جنبههای آیینیو ریشههای فرهنگی تزئینات موقت شهری، الگوهای جدیدی برای مشارکت هنرمندان در فرهنگ عمومی فراهم شود.

پرچمها و پوششهای تزئینی و یادمانی، و چراغانی آیینهای ملی و مذهبی که با نگاه نوگرای هنرمند امروزی ترکیب شدهباشد، همگی مثالهای روشنی برای بخش آذینبندی بهارستان ۹۷ است.همچنین استفاده از شکل و مفهوم هفتسین بهعنوان نماد محوری آیین نوروز، به شرط تازگی و بهرهمندی از ایده و طراحیهای نو، مورد تأکید است.


درختستان

خلق مجسمههای نوگرا بر تنه درختان تنومند، اما خشکیده تهران، چند سالی است در محورهای پرتردد و خیابانهایاصلی آغاز شده است. بهارستانِ امسال فرصتی است که هنرمندان در همهجای شهر، در خیابانهای اصلی و فرعی،در کوچهها و گذرهای کوچک و بزرگ؛ سازهها و تراشهای خلاق خود را بر پیکر خاموش درختان اضافه کنند تایادگارهای سرسبزی تهران، اینبار به مثابهمجسمههای شهری، جانی تازه بگیرند.

دیوارهای کوچک شهر من

دیوارنگاری معاصر تهران، عموماً بر دیوارهای بزرگ و محورهای طولانی شهر شکل گرفته است. در حالی که محله‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌های شهر پُر از دیوارهای کوچکی است که بوم‌های طبیعی برای خلق دیوارنگاره‌های صمیمی‌تر با مردم و عابران پیاده به شمار می‌روند. این‌بار بهارستان می‌خواهد فرصتی فراهم آورد که در آن با استفاده از ظرفیت و توانمندی هنرمندان ساکن محلات و تاکید بر زمینه‌های فرهنگی محلات، دیوارهای کوچک گوشه گوشه‌ی شهر تهران را بر اساس شکل و ماهیت طبیعی آن‌ها، بدون کم‌ترین دستکاری در ساختار موجود، به محل روایت‌های زیبا از زندگی تبدیل و هنر دیوارنگاری را در مویرگ‌های شهر جاری کند.

تخم‌مرغ‌های نوروزی

حجمهای دوستداشتنی و خاطرهانگیزی که چند بار شهر را به سفرههای رنگین نوروزی تبدیل کردهاند در بهارستانامسال نیز شادی و طراوت را به شهر هدیه میکنند. هنرمندان در دورههای برگزاری تخممرغهای نوروزی نشان دادهاندکه میتوانند علاوه بر بازسازی سنتهای فرهنگی، از یک حجم معمولی بهعنوان فرصتی برای خلق آثار درخشان هنریاستفاده کنند. اینبار نیز هنرمندان با تخممرغهای هنرمندانهشان، فضای شهر را نوروزی میکنند.

چه هنرمندانی می‌تواننددر بهارستان ۹۷ شرکت کنند؟

اگرچه نامهای بخشهای چهارگانهبهارستان ۹۷، بهطور طبیعی گویای گرایشهای فراخوان شده در هر بخش است امابا توجه به نو بودن تجربه‌‌‌ی هنرهای شهری؛ همههنرمندان با گرایشهای مختلف هنرهای تجسمی، نقاشان، مجسمهسازان،طراحان گرافیک، هنرمندان تصویرگر، هنرمندان  فعال در هنرهای محیطی و ... میتوانند در بهارستان ۹۷ شرکت کنند.

مقررات اختصاصی، ویژگی و محل آثار بخش‌های چهارگانه

هنرهای محیطی و آذین‌بندی خلاق و نوگرا

۱. خیابانها، میدانها، جدارهها، دیوارها، پیادهراههای شهری، کفِ گذرگاهها، برخی از فضاهای سبز، نقاط ویژهی بزرگراهها، رمپ و لوپها، پلهای عابر پیاده، سطلهای زباله، پست‌های مخابراتی، پستهای برق، و محلهای مورد نظر برای این بخش است.

۲. هنرمند میتواند طرح یا ایدهی روشن و اجرایی خود را برای محلی خاص پیشنهاد کند. در این صورت لازم است اثر جانمایی شده

و موقعیت محل پیشنهادی را همراه با طرح خود ارائه کند.با اینحال جانمایی قطعی اثربا شوراهای هنری و فنی است.

۳. هنرمند میتواند از روشهای مختلف نقاشی، کلیشه، برچسب، ساخت سازه، ترکیب مواد، ترکیب اشیا، طراحی نور، ویدیو، صدا و هر 

روش دیگری که در محدودهامکان و بودجه پروژه قابل اجرا باشد استفاده کند.

۴. به هنرمندان پذیرفته شده در این بخش، صرف نظر از هزینهی اجرایی، مبلغ ۳۰ میلیون ریال بهعنوان هدیه ورودیه پرداخت میگردد.

۵. هزینههای اجرایی، متناسب با طرح، مواد و روش اجرا بر اساس کارشناسی شورای فنی تعیین و پرداخت میشود.

درختستان

۱. همهی درختان خشکیدهخیابانها، کوچهها و محلههای تهران میتواند موضوع کار هنرمندان باشد. (مانند محور خیابان ولیعصر از میدان راهآهن تا میدان تجریش، کوچه باغهای تهران، محلههای قدیمی، محلههای تاریخی تهران و ...)

۲. هنرمند باید درخت (یا مجموعهدرختان همجوار) مورد نظر خود را شناسایی، عکاسی و پیشنهاد کند و اثر خود رابر آن جانمایی کند. مهم است که آثار با توجه به ماهیت فیزیکی، محل و شرایط محیطی و بهعنوان اثری اختصاصی برای آن، طراحی و جانمایی شود.

۳. در صورتی که برای یک درخت (یا مجموعهدرختان همجوار)، چند اثر همزمان از هنرمندان مختلف پیشنهاد شود، شورای هنری بهترین اثر پیشنهادی را برای آن انتخاب خواهد کرد.

۴. به هنرمندان پذیرفته شده در این بخش، صرف نظر از هزینهی اجرایی، مبلغ ۳۰ میلیون ریال بهعنوان هدیه ورودیه پرداخت میگردد.

۵. هزینه‌های اجرایی تا سقف ۷۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده است. به‌نحوی‌ که کل پروژه (جمع ورودیه و هزینه‌ها) تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. تصمیم‌گیری در موارد ویژه با نظر شورای فنی است.

دیوارهای کوچک شهر من

۱. همهی دیوارهایی که بهطور عرفی مصداق نام «دیوار کوچک» باشند، به ویژه دیوارهای زیر ۵۰ مترمربع، میتواند محل اجرای آثار هنرمندان این بخش باشد. تأکید بر این است که هنرمندان، دیوارهای محلهها و گذرها و پیادهراهها را مورد توجه قرار دهند.

۲. هنرمند باید دیوار مورد نظر خود را شناسایی، عکاسی و پیشنهاد کند و اثر خود را بر آن، جانمایی کند. مهم است که طراحی آثار با کمترین دستکاری و با توجه به ویژگی طبیعی و وضع موجود دیوارها پیشبینی شوند. یعنی هنرمند بتواند شکستگیها، برآمدگیها و زاویههای معماری دیوار را بهعنوان فرصتی برای خلق اثر و جزء لاینفک آن محاسبه کند. به زبان روشنتر، هنرمند باید برای یک دیوار مشخص با ویژگیهای اختصاصی آن اثر خلق کند  و دیوار را به مثابهصفحهی کاغذ یا بومی معمولی با ابعاد کلاسیک فرض نکند.

۳. در صورتی که برای یک دیوار، همزمان چند اثر از هنرمندان مختلف پیشنهاد شود، شورای هنری بهترین و مناسبترین اثررا برای آن انتخاب خواهد کرد.

۴. به هنرمندان پذیرفته شده در این بخش، صرف نظر از هزینهی اجرایی، مبلغ ۲۰میلیون ریال بهعنوان هدیه ورودیه پرداخت میگردد.

۵. هزینههای اجرایی، متناسب با اندازهی دیوار و طبق تعرفهی سازمان و بر اساس کارشناسی شورای فنی تا ۳۰ میلیون ریال پیشبینی شده است. بهنحوی که کل پروژه (جمع ورودیه و هزینهها) از سقف ۵۰ میلیون ریال بالاتر نرود. تصمیمگیری در مواردویژه با شورای فنی است.

تخم‌مرغ‌های نوروزی

۱. تخم‌‌مرغهای نوروزی در ارتفاع۱۵۰ و با قطر ۱۰۰سانتیمتر در اختیار هنرمندان قرار میگیرند.لازم است هنرمند، طرح پیشنهادی خود را در فرمهای اختصاصی این بخش، ارائه کند. طرح و ایدهها میتواند  با تکنیکها و رنگها مختلف، همراه با ملحقات حجمی پیشنهاد شود.

۲. مبلغ هدیه ورودیه تخممرغهای نوروزی در بخش حرفهای: ‌۱۵میلیون ریال و در بخش دانشجویی:‌ ۷میلیون ریال است.

بخش دانشجویی مختص دانشجویان رشته های هنری در مقاطع تحصیلی دانشگاهی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

۳. تعیین محل کارگاههای تخممرغهای نوروزی و پشتیبانی اجرایی برعهدهی سازمان زیباسازی و تهیهابزار و مواد برعهده هنرمند است.

مقررات عمومی

۱.هنرمندان میتوانند در هر چهار بخش شرکت کنند.

۲.هنرمند در هر بخش میتواند با حداکثر ۳ اثر شرکت کند و پس از تحویل آثار، امکان تغییر و جابهجایی طرح وجود ندارد.

۳.در داوری اولیه از هر هنرمند در هر بخش، فقط یک اثر پذیرفته میشود.

۴.در صورتی که از یک هنرمند، در چند بخش، اثر پذیرفته شود و شورای هنری تشخیص دهد آثار پذیرفته شده نمیتواند همزمان اجرا شود، اثر موفقتر و اجراییتر هنرمند انتخاب خواهد شد.

۵.در بخش تخممرغهای نوروزی هنرمند میتواند فقط در یکی از بخشهای حرفهای یا دانشجویی شرکت کند.

۶.تیمهای هنری مجازند در فراخوان بهارستان ۹۷ شرکت کنند، به شرط آنکه در تمامی مراحل ثبتنام و پس از آن، نماینده معرفی کنند. بدیهی است طرف حقوقی برگزارکننده، در تمامی مراحل اجرایی، اداری، مالی و اهدای جوایز، نماینده تیم هنری خواهد بود. رعایت حقوق بین اعضای تیم بر عهدهاعضای آن است و سازمان زیباسازی شهر تهران مسوولیتی در قبال مناسبات ایشان ندارد.

۷.لازم است هنرمندان، تصویرها، طراحیها، مستندات و ملحقات اجرایی خود را با کیفیت خواسته شده در هر بخش، با وضوح کامل و بدون ابهام به دبیرخانه ارسال کنند. در غیر اینصورت اثر از ورود به داوری اولیه محروم خواهد شد.

۸.جلب رضایت مالکان خصوصی و کسب مجوز از نهادهای مدیریت شهر، یکی از مراحل قطعی در اجرای هنرهای شهری است که ممکن است به تغییر محل و مختصات اثر منجر شود. لازم است هنرمندان محترم با آگاهی به این واقعیت در بهارستان شرکت کنند.

۹.آثار در بخشهای چهارگانه و با توجه به مختصات هر بخش در شورای هنری یا هیأت انتخاب آثار، بررسی و انتخاب میشود.

۱۰.آثار بخش تخممرغهای نوروزی پس از داوری اولیه، در یک مرحله پذیرفته و اعلام نتیجه میشوند.

۱۱.آثار بخش دیوارهای کوچک شهر من و درختستان ممکن است از نظر اقناع شورای هنری و هیأت انتخاب آثار، در بدو داوری اولیه پذیرفته، یا منوط به ویرایش و مشاورهی شورای هنری شوند.

۱۲.آثار بخش هنرهای محیطی و آذینبندی خلاق و نوگرا، در هر حال باید از مرحلهادیت و مشاوره شورای هنری عبور کند و پذیرش در مرحلهاول به معنای قطعیت پذیرش اثر در رویداد نیست.

۱۳.شورای هنری مختار است با همکاری هنرمند و با رعایت آداب و اخلاق حرفهای، در ویرایش طرحها، تکنیک، روش اجرا، مواد، ابزار و مانند آن ورود کند. شرط پذیرش نهایی طرح پیشنهادی، منوط به حصول نتیجه مطلوب در مرحله همفکری هنرمند و شوراخواهد بود.

۱۴.بودجه اجرای آثار (بهغیر از تخممرغهای نوروزی که قطعی است) بر مبنای تعرفههای سازمان زیباسازی شهر تهران و واقعیتهای اجرایی و بر اساس تشخیص شورای فنی محاسبه خواهد شد.

۱۵.ضمن به رسمیت شناختن و محترم شمردن پیشنهاد هنرمندان در جانمایی آثار، تعیین محل نهایی اجرا با برگزارکننده است.

۱۶.آثار منتخب پس از بررسیهای کارشناسی و توافق نهایی با هنرمند طی عقد قرارداد اجرا میشوند.

۱۷.رعایت تمامی مقررات عرفی و حرفهای در رویدادهای سازمان زیباسازی شهر تهران، به ویژه عدم تعارض با موازین اخلاقی و قانونی، الزامی است.

۱۸. رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان بهطور قطع و جد مورد تأکید برگزارکننده است. احراز کپی بودن اثر در هر مرحله، علاوه بر حذف تمامی آثار شرکتکننده از بهارستان ۹۷، مشمول محرومیتهای دیگر در سایر رویدادها و فراخوانهای سازمان زیباسازی شهر تهران نیز خواهد بود.

۱۹.همهموارد پیشبینی و اعلام نشده، بر اساس عرف حرفهای در رویدادهای هنری و فراخوانهای سازمان زیباسازی و منوط به تشخیص دبیران هنری و تأیید و ابلاغ دبیر  بهارستان خواهد بود.

۲۰. سازمان زیباسازی شهر تهران حق استفاده و انتشار تصاویر آثار در سایت‌ها، گروه‌های خبری و مجازی، کاتالوگ‌، کتاب‌ و... را دارد.

توصیه‌ها و الزام‌ها

۱.آثار با توجه به حداکثر دیدهشوندگی و جلوهبصری لازم در محیط شهر و با در نظر گرفتن تزاحم عوامل شهری طراحی شوند.

۲.طرحو ایدهها بر مبنای استفاده ازمواد و مصالح ساده و موجود، ارزان، سبک با قابلیت اجرا و جمع آوری آسان طراحی شود.

۳.در طراحیها، انتخاب مواد و مصالح و روشهای اجرا،به مسائل زیست محیطی توجه شود.

۴.عملیات کارگاهی در محل نصب آثار با توجه به مقررات عمومی شهر و با رعایت مسائل زیست محیطیهمراه باشد.

۵.حضور و مشارکت مستقیم هنرمند درفرآیند اجرای اثر در فضای شهری مورد تأکید است.

داوری نهایی و جایزه‌های بهارستان 

هیأتهای داوری در بخشهای رقابتی (بخش تخممرغهای نوروزی غیررقابتی است) از میان آثار اجرا شده، ۳ اثر رابا جایگاه برابر، بهعنوان آثار برگزیدهی بهارستان ۹۷ معرفی خواهند کرد. به هنرمند برگزیده (یا نمایندهی تیم هنری) تندیس سالانه، دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون ریال اهدا میشود.

به تمامی هنرمندان راهیافته به بخشهای چهارگانهی رویداد، گواهی شرکت اعطا میشود.

اطلاع‌رسانی و برنامه‌ها

معرفی دبیران هنری، اعضای هیأت‌‌های انتخاب، شورای هنری و داوران نهایی، زمان تشکیل جلسات توجیهی با هنرمندان، جلسات شوراهای هنری و فنی و زمانبندیهای مراحل برگزاری، از مرجعهای اطلاعرسانی رسمی (سایت رویداد، سایت سازمان زیباسازی و رسانههای اجتماعی بهارستان) به اطلاع هنرمندان خواهد رسید.

مهلت ثبت‌نام و تحویل آثار

مهلتهای مقرر تحویل کار دربخشهای چهارگانه (صرفاً با مراجعه‌ی حضوری) بهارستان ۹۷

هنرهای محیطی و آذینبندی خلاق و نوگرا : ۱۴ تا۲۱ بهمن

درختستان: ۱۴ تا ۲۴ بهمن

دیوارهای کوچک شهر من : ۱۴ تا ۲۶ بهمن

تخممرغهای نوروزی: ۱۴ تا ۲۸ بهمن

نحوه ارائه آثار:

هنرهای محیطی و آذین‌بندی خلاق و نوگرا

الف. تکمیل فرم مشخصات هنرمند به صورت پرینت در ابعاد A4

ب. تکمیل فرم توجیه اثر به صورت پرینت A4

ج. تحویل فایلjpg آثار (تصویر طرح پیشنهادی یا مدل 3Dیا تصویر ماکت به همراه تصویر جانمایی طرح در محل در قالبCD یا DVD)

 درختستان

الف. تکمیل فرم مشخصات هنرمند به صورت پرینت در ابعاد A4

ب. تکمیل فرم توجیه اثر به صورت پرینت A4

ج. تحویل فایل jpg آثار (تصویر طرح پیشنهادی یا مدل3Dیا تصویر ماکت به همراه تصویر جانمایی طرح در محل در قالب CD یا DVD)

دیوارهای کوچک شهر من

الف. تکمیل فرم مشخصات هنرمند به صورت پرینت در ابعاد A4

ب. لیآوت طرح در فرمت مورد نظر دبیرخانه و تحویل پلات آن در ابعاد 70x50 سانتیمتر 

ج. تحویل فایل jpg آثار در ابعاد 70x50 سانتیمتربا وضوح 300 dpi  در قالب CD یا DVD

تخم‌مرغ‌های نوروزی

الف. تکمیل فرم مشخصات هنرمند به صورت پرینت در ابعاد A4

ب. لیآوت طرح در فرمت مورد نظر دبیرخانه و تحویل پرینتآن در ابعاد A3

ج. تحویل فایل jpg آثار در ابعادA3با وضوح 300 dpi در قالب CDیا DVD

د. ارائه کپی کارت دانشجویی معتبربرای شرکت در بخش دانشجویی.

۱. کلیهی فرمهای ارائهی آثار در هر بخش در سایت سازمان زیباسازی به نشانی  www.zibasazi.irقابل دانلود است.

۲. پرینتها در قالب فرمتهای ارائه شده، بدون پاسپارتو، لمینیت و ملحقات دیگر ارائه گردد.

۳. هنرمندان باید برای ثبتنام و تحویل آثار، شخصاً در محل دبیرخانه حاضر شوند.

نشانی و تلفن‌های دبیرخانه

نشانی:تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان شهیدوفامنش، خیابان شهید جمالیشرقی، پلاک ۱۲، عمارت عینالدوله

تلفن  ۲۲۹۶۹۷۴۲

داخلیها: هنرهای محیطی و آذینبندی۱۱۳

درختستان ۱۱۲

دیوارهای کوچک شهر من ۱۱۱

تخممرغهای نوروزی ۱۱۴

دریافت متن فراخوان به صورت PDF

فرم جانمایی اثر بخش تخم مرغ های نوروزی

فرم مشخصات هنرمند، بخش تخم مرغ های نوروزی(بخش حرفه ای)

فرم مشخصات هنرمند، بخش تخم مرغ های نوروزی(بخش دانشجویی)

فرم مشخصات هنرمند و توجیه اثر بخش درختستان

فرم جانمایی بخش دیوارهای کوچک شهر من

فرم مشخصات هنرمند، بخش دیوارهای کوچک شهر من

فرم مشخصات هنرمند و توجیه اثر بخش هنرهای محیطی و آذین بندی خلاق

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه