.:مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهر پایدار

مجموعه مقالات

سال چاپ: 1392

مفهوم توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که امروزه مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان و کارشناسان در حوزه های مختلف قرارگرفته و رفته رفته موضوعاتی چون معماری و شهرسازی را نیز در برگرفته است.این موضوع ازآن جهت در حوزه شهری مهم است که شهر پایدار زمینه حضور مردم در عرصه های عمومی را فراهم می آورد و نه تنها نیازهای روزمره شهروندان برآورده می شود بلکه منظر مطلوبی را نیز به ارمغان می آورد.

متاسفانه در دوران پرفراز و نشیب تاریخ معماری کشورمان به خصوص در سال های اخیر، به دلیل توسعه های کالبدی و برخی ناهنجاری ها، معماریمان از سرشت پایدار خود دور شده است.

کتاب خلاصـه مقالات همایش ملی معمـاری و شهـرپایدار جستـاری در این خصـوص و چرای مسالـه بحـران شهرسـازی ما است که حاصل برگزاری همایشی با این عنوان بوده است.

مقالات این کتاب به پالایش موضوعات مهمی چون شیوه های آموزش معماری و شهرسازی، سیر تحول بوم شناسانه تاریخی و منظر شهـری پایدار و گرافیک محیطـی می پـردازد و از این طریق تعاریف و راهکارهای نظری و معیارهای صحیح اجرایی را ارائه می نماید تا بتوانیم شاهد ارتقای فرهنگ ملموس و غیر ملموس پایداری در کشورمان باشیم.

 

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه