.:کتاب انرژی های پاک

مشاور: شرکت روشنایی نورگستر

سال چاپ: 1392


نیاز انسـان به منابـع انرژی از مسـایل اساسـی دوران معاصر میباشد. آلودگیهای زیست محیطـی مانند تغییر اقلیم کره زمین، آلودگی هوا و محدودیت ذخایر منابع انرژیهای تجدید ناپذیر باعث گردیده است بشر در جستجوی یافتن منابع جدیدی از انرژی باشد. در این بین انرژی های خورشیدی و باد که در زمره انرژیهای پاک محسوب میگردند مورد توجه روز افزون جامعه جهانی هستند. این کتابچه بطورخلاصه، به کنکاش ابعاد این انرژی های پاک پرداختـه و امکان بهرهمندی از آن ها را در شهـر تهران مورد بررسـی قـرار میدهـد.


زمان آخرین ویرایش: پنج شنبه, 18 مهر 1392 10:47

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مولفان : سید رضا مرتضایی، مهدی اصل فلاح سال چاپ: ۱۳۹2 تدوین کتاب فوق، با هدف نگاهی طراحانه به عناصر سازنده سیما و منظر شهـری، صورت پذیرفتـه است و با توجـه به سرفصل های اصلـی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه