.:کتاب "درآمدی بر مدیریت و کاربرد نمادها و نشانه ها در فضای شهری"

مولف : افشین داورپناه

سال چاپ: 1390محیط اجتماعـی با همـه عوامـل و متغیرهـای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دخیل و موثـر در آن، شبکـه هـای در هـم تنیده ای از مواجهات نمادین است که به ویژه از دهه های پایانی قرن بیستـم و بر اسـاس رویکـردهـای گونـاگـون، مـوضـوعی جـدی مطالعـات نشانه شناسی، نشانه شناسی شهری، انسان شناسی شهری، جغرافیای فرهنگی، مطالعات فرهنگی و ... بوده است؛ وضعیت و شرایط ایجاد شده در چند دهه اخیر، دلیل اصلی و عمده اهمیت یافتن بیش ار پیش نمادهـا و نشـانه ها در حوزه های گوناگون بوده است؛ گسترش ارتباطات نوین، رسانه ای شدن هر چه بیشتر زیست جهان، افزایش و گسترش بی سابقه و حیرت انگیز رویارویی ها، مبادلات و تعاملات فرهنگی و ... از مهمترین و بارزترین ویژگی ها و شرایط چند دهه اخیر به شمار می آید.

در ایران و به طور مشخص در زندگی شهری ایرانیان، موضوع نمادها و نشانه هـا در سال هـای اخیر، به بحثـی داغ و گـاه جنجال برانگیز تبدیل شده است؛ در واقع، تصویر و تحلیلی که گاهی اوقات از کاربرد نمادها و نشانه ها در فضای شهری برخی از شهرهای ایران و بیش از همه شهـرهـای بـزرگ، به ویژه شهـر تهـران ارائـه می شـود با اغراق ها و سیاه نمایی همراه شده است؛ این نوع نگاه البته معمولاً ناشی از بی اطلاعی ها و ناآگاهی ها درباره نمادها و نشانه ها، معنا، تحلیل و کاربرد آن ها است. در این نگاه، معمولاً مرز میان مفاهیم نماد و نشانه به قدری مبهم است که عموماً این دو اصطلاح کلیدی به یک معنـا به کـار برده می شـود از این رو دایره و قلمرو نمادها یا نشانه ها به هیچ وجه مشخص نیست؛ اینکه چه چیزی در شهر نماد قلمداد می شود و چه چیز نشانه، تعریف نشده است.
زمان آخرین ویرایش: چهارشنبه, 09 مرداد 1392 12:12

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • "فصلنامه معماری و شهر سازی" در شماره 104 خود که پاییز 90 منتشر گردید به موضوعات مختلفی در ارتباط با سازمان زیباسازی پرداخت با کلیک بر روی نام مقاله می توانید آن را مشاهده کنیدیک…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه