برگزاری مزایده بزرگ سازمان زیباسازی

یکی از مهمترین برتری های تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر نسبت به سایر رسانه های دیگر اعم از تلویزیون، رادیو، فضاهای مجازی و ... این است که دیدن این تابلوها برای تمامی شهروندان اجتناب ناپذیر است . شهروندان می توانند باحق انتخاب کانال های تلویزیونی و رادیویی و یاحتی خاموش کردن آن تصمیم بگیرندکه چه ببینند یا نبینند ولی تابلوهای سطح شهر به عنوان ابزاری برای تبلیغات در تمامی ساعات شبانه روز در مقابل دیدگان شهروندان قرار دارد.
سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد، تابستان امسال نسبت به برگزاری مزایده سازه تبلیغاتی سطح شهر اقدام نماید. در حال حاضر بیش از یک هزار و سیصد سازه تبلیغات تجاری در سطح شهر نصب است که مشتمل بر بیلبوردها، عرشه های پل هوایی، نمایشگرها و استندها می شود و مجوز اکران آگهی برای شرکت هایی که در مزایده شرکت کنند و برنده شوند صادر خواهد شد

چهارده مجموعه از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور تمرکز زدایی از روی برخی تابلوها و مکان های خاص مجموعه هایی از عرشه پل های هوایی، بیلبوردها و پنل های شیشه ای را تشکیل داده و هرمجموعه را بصورت یکجا به مزایده می گذارد.
پنج مجموعه تبلیغاتی از عرشه های پل هوایی، هشت مجموعه از بیلبوردها و یک مجموعه از پنل های شیشه ای در تابستان امسال به مزایده گذاشته خواهد شد.
در خصوص قیمت های پایه و سایر جزییات از سازه های تبلیغاتی در آگهی مزایده سازمان که به زودی در روزنامه های کثیرالانتشار و سایت سازمان درج می شود اطلاع رسانی خواهد شد.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه