.:مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهر پایدار

مجموعه مقالات

سال چاپ: 1392

مفهوم توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که امروزه مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان و کارشناسان در حوزه های مختلف قرارگرفته و رفته رفته موضوعاتی چون معماری و شهرسازی را نیز در برگرفته است.این موضوع ازآن جهت در حوزه شهری مهم است که شهر پایدار زمینه حضور مردم در عرصه های عمومی را فراهم می آورد و نه تنها نیازهای روزمره شهروندان برآورده می شود بلکه منظر مطلوبی را نیز به ارمغان می آورد.

متاسفانه در دوران پرفراز و نشیب تاریخ معماری کشورمان به خصوص در سال های اخیر، به دلیل توسعه های کالبدی و برخی ناهنجاری ها، معماریمان از سرشت پایدار خود دور شده است.

کتاب خلاصـه مقالات همایش ملی معمـاری و شهـرپایدار جستـاری در این خصـوص و چرای مسالـه بحـران شهرسـازی ما است که حاصل برگزاری همایشی با این عنوان بوده است.

مقالات این کتاب به پالایش موضوعات مهمی چون شیوه های آموزش معماری و شهرسازی، سیر تحول بوم شناسانه تاریخی و منظر شهـری پایدار و گرافیک محیطـی می پـردازد و از این طریق تعاریف و راهکارهای نظری و معیارهای صحیح اجرایی را ارائه می نماید تا بتوانیم شاهد ارتقای فرهنگ ملموس و غیر ملموس پایداری در کشورمان باشیم.

 

 

معرفی کتاب

  • شکل‌گیری زیست شبانه شهری در جوامع غربی به چه شکل بوده است؟ چه تفاوتی بین زیست شبانه در ایران با غرب وجود دارد؟ فضاهای زیست شبانه شهری در ایران واجد چه کیفیاتی هستند؟ تولید، کنترل…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه