.:مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهر پایدار

مجموعه مقالات

سال چاپ: 1392

مفهوم توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که امروزه مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان و کارشناسان در حوزه های مختلف قرارگرفته و رفته رفته موضوعاتی چون معماری و شهرسازی را نیز در برگرفته است.این موضوع ازآن جهت در حوزه شهری مهم است که شهر پایدار زمینه حضور مردم در عرصه های عمومی را فراهم می آورد و نه تنها نیازهای روزمره شهروندان برآورده می شود بلکه منظر مطلوبی را نیز به ارمغان می آورد.

متاسفانه در دوران پرفراز و نشیب تاریخ معماری کشورمان به خصوص در سال های اخیر، به دلیل توسعه های کالبدی و برخی ناهنجاری ها، معماریمان از سرشت پایدار خود دور شده است.

کتاب خلاصـه مقالات همایش ملی معمـاری و شهـرپایدار جستـاری در این خصـوص و چرای مسالـه بحـران شهرسـازی ما است که حاصل برگزاری همایشی با این عنوان بوده است.

مقالات این کتاب به پالایش موضوعات مهمی چون شیوه های آموزش معماری و شهرسازی، سیر تحول بوم شناسانه تاریخی و منظر شهـری پایدار و گرافیک محیطـی می پـردازد و از این طریق تعاریف و راهکارهای نظری و معیارهای صحیح اجرایی را ارائه می نماید تا بتوانیم شاهد ارتقای فرهنگ ملموس و غیر ملموس پایداری در کشورمان باشیم.

 

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: تبلیغات نوعی ارتباطات است که سعی می شود تا بر مخاطب تاثیر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه