.:کتاب "تهران یعنی کجا؟"

به کوشش: شمیم حسین مستقیمی

سال چاپ:  ۱۳۹۱


تهران شهر پیچیده ای است. تلاش این کتاب، شناخت این پیچیدگی از راه قرائت آن به مثابه یک متن است. این یعنی خواندن تهران نه فقط با عطف توجه به خود این موجود، بلکه با درافکندن پرتوی به آن از راه متنهای دیگر و توجه به امور پیرامتنی است. کدام رهیافت و کدام متن های موجود در تاریخ اندیشه بشری ابزار مناسب تری برای دریافت تهران در اختیار ما می گذارند؟ آیا می توان بامبنا قراردادن متون درجه اول شهرنگـاری که با ظهـور مدرنیسـم پدید آمده اند، تهران را شناخت؟ این پدیده در کجای تاریخ ایستاده است؟ این سوالات به همراه اصل قرار دادن رهیافت هنرمندان در توجه به شهر، از راه عکس ها و نقاشی ها، اصلی ترین عوامل سازنـده این مجموعه هستنـد. کتـاب هویت تهـران مجموعه ای است از مطالـب و مقالات آموزشی، فرهنگی و سرگرم کننده برای شهروندان با هدف برانگیختن توجه مردم به عناصر و مولفه های زیباسازی و مسئول بودن آن ها در برابر شهری که در آن زندگی می کنند، توجه به عنصر خاطره سازی در حیات شهر در ذهن شهروندان و پرداختن به وجوه آموزشی، فرهنگی و طنز و سرگرم کننده به طوریکه مردم بتوانند مخاطبان مجموعه باشند.


زمان آخرین ویرایش: دوشنبه, 29 مهر 1392 08:28

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه