.:کتاب فیزیک و ویژگی های بصری رنگ

مشاور: پژوهشکده رنگ و پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سال چاپ: 1392

رنگ پدیدهای فیزیکی - روانی است و حساسیت مشاهده کننده در درک آن نقش اساسی دارد، علاوه بر آن طیف انعکاسی مربوط به شیء و توزیع انرژی نور تابیده شده از منبع نوری در درک رنگ موثرند. در این کتابچه مفاهیم اولیهای مانند ابعاد رنگ، منابع نوری و روشهای و دستگاههای اندازهگیری رنگ، رنگ همانندی و بینایی رنگی بحث شده است که به درک و فهم رنگ و کاربرد آن در صنعت کمک مینماید.


زمان آخرین ویرایش: یکشنبه, 07 مهر 1392 14:48

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب: مجموعه تهران پژوهی 1 و 2 ناشر: دفتر پژوهش­های  فرهنگی تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش - واحد آموزش شمارگان: از هر عنوان…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه