.:کتاب ابعاد هنری و روان شناختی رنگ ها

مشاور: پژوهشکده رنگ و پلیمر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سال چاپ: 1392رنگ بر روی افکار، سلامتی رفتار و روابط ما با دیگران تاثیرگذار است. رنگها ابزار مناسبی جهت بیان احساسات آدمی هستند و امروزه نقش مهمی در جلب توجه مخاطبـان دارند. رنگها خصوصیات روانی ویژهای در ذهـن انسـان دارنـد. این کتـابچـه گوشهای از تاثیرات رنگها بر روان انسان و ابعاد هنری رنگها را بررسی مینماید.


زمان آخرین ویرایش: شنبه, 16 شهریور 1392 07:23

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • سازمان زیباسازی شهر تهران برای معرفی هر چه بیشتر مهندسی تبلیغات محیطی شهر تهران، برای نخستین بار کتابی با عنوان " مهندسی تبلیغات محیطی" منتشر کرد و قرار است که این کتاب در دانشگاه ها…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه