.:کتاب شهرهای پیاده مدار

مولف : سید مهدی معینی

سال چاپ: 1391در این کتاب سعی شده تا به معرفی چشم انداز، سیاست و اقدامات شهرهای مدرن می پردازد. کتاب فوق در سه بخش شامل کلیات، تجربه های ایران و راهکارها در 8 فصل تنظیم شده است

بخش اول اختصاص به کلیات حرکت پیاده دارد. بخش دوم شامل دوفصل بوده که به جایگاه پیادگان از نقطه نظر مشکلات پیاده مداری در شهرهای ایران و شهرهای جدید اشاره شده است. در بخش سوم به راهکارهای بکار برده شده امروزین در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی اشاره شده است.


زمان آخرین ویرایش: یکشنبه, 13 مرداد 1392 11:14

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • محراب های سفالین ایرانینویسنده: کیانوش معتقدیسال چاپ :1397بررسی عنصر مهمی همچون محراب های سفالین در فضای معماری مذهبی ایران، به مثابه شناخت حقیقت و زیبایی هنر اسلامی و بدون شک یکی از راه های مهم…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه