.:کتاب شهرهای پیاده مدار

مولف : سید مهدی معینی

سال چاپ: 1391در این کتاب سعی شده تا به معرفی چشم انداز، سیاست و اقدامات شهرهای مدرن می پردازد. کتاب فوق در سه بخش شامل کلیات، تجربه های ایران و راهکارها در 8 فصل تنظیم شده است

بخش اول اختصاص به کلیات حرکت پیاده دارد. بخش دوم شامل دوفصل بوده که به جایگاه پیادگان از نقطه نظر مشکلات پیاده مداری در شهرهای ایران و شهرهای جدید اشاره شده است. در بخش سوم به راهکارهای بکار برده شده امروزین در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی اشاره شده است.


زمان آخرین ویرایش: یکشنبه, 13 مرداد 1392 11:14

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مطالعه، بررسی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی کاربرد رنگ در منظر شهری با توجه به نیاز شهرداری به تحقیقات در حوزه رنگ ‌آمیزی شهری، پروژه مطالعاتی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کاربرد رنگ در منظر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه