.:کتاب پیشگیری از جرائم توسط طراحی محیطی

مترجمان و گردآوردگان : نسیم ایران منش، الهه بیگدلی

سال چاپ: 1392امنیت یکـی از اصلـی ترین عوامـل پایداری جوامـع امـروزی به شمار می آید. بدون ثبـات و امنیت هیچ جامعـه ای امکـان رشد و تکامل را نخواهد یافت. بدون آن دستـاوردهای مثبـت جـای خـود را به پیامـدهای منفـی می دهنـد و ناگـواری ها و ناهنجاری های اجتماعی فراوانی پدید می آید .

طراحی شهری نقش مهمی در ایجاد امنیت یا ناامنی فضای زیستی انسـان دارد. البته وجود امنیت بدون در نظر گرفتن عواملی از قبیل مشخصـات اجتمـاعی، اقتصـادی، تاثیر مدیریت مجموعـه، نیروی پلیس، نحوه مالکیت و غیره امکان پذیر نیست ولی طراحی شهری مناسب می تواند کمک موثری در ایجاد آسایش، آرامش و عدم بروز جرائـم در مجموعه های زیستـی باشـد.


زمان آخرین ویرایش: سه شنبه, 12 شهریور 1392 08:38

معرفی کتاب

  • شکل‌گیری زیست شبانه شهری در جوامع غربی به چه شکل بوده است؟ چه تفاوتی بین زیست شبانه در ایران با غرب وجود دارد؟ فضاهای زیست شبانه شهری در ایران واجد چه کیفیاتی هستند؟ تولید، کنترل…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه