چاپ کردن این صفحه

.:کتاب ارگونومی شهری، شهر ارگونومیک

مولف : حسن صادقی نایینی

سال چاپ: ۱۳۹1

شهر و فضـای شهری، از جنبه های مشترک بین شهروندان محسـوب می گـردد که شامـل مجموعـه ای از نیازها، تقابل و تعـاملات اجتماعـی می شـود. در این راستـا، به دلیل رعـایت سلامت و ایمنی در شهر و در مواجهه با سایر عناصر شهری، باید به کاربرد مبانی ارگونومی، به صورت تخصصی توجه گردد.

در این خصـوص سعـی شـده است تا ضمـن تشریح ارگونومی و دامنـه عملکـرد آن در ارتبـاط با محیط های شهـری، اصـول مرتبط با شهـر سـالم، ایمنـی شهری و ارتباط آن با ارگونومی، کاربرد ارگونومی در طراحـی مناسـب مبلمـان شهـری و موارد مشابه دیگر به طور دقیق، بررسی، و در قالب کتاب « ارگونومی شهری، شهر ارگونومی» جهت بهره برداری کارشناسان و مسئولین حوزه های شهری، ارایه گردد.


زمان آخرین ویرایش: یکشنبه, 20 مرداد 1392 19:51