.:کتاب "زیباسازی و منظر شهری"

نام کتاب:زیباسازی و منظر شهری (مقالات و آراء نشست¬های تخصصی)- زمستان 1389

ناشر:نشر پیکره

تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش

شمارگان: 1500 جلد

نوبتو سال انتشار: چاپ اول 1390

 

مباحث کتاب:

سازمان زیباسازی شهر تهران در سال 1389 با همکاری مرکز پژوهشی نظر، دانشگاه تهران و پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری نشست¬های تخصصی با عنوان «زیباسازی و منظر شهری» نمود.

مجموعه مقالات مطرح شده در این نشست¬ها که پیرامون نگرش زیباشناختی و کیفیت محیط در سیمای شهری برگزار شده¬اند ؛ در این کتاب گردآورده شده است.

مبحث اول: این کتاب به موضوع زیبایی¬شناسی منظر شهری پرداخته که دکتر سید امیر منصوری با توصیف مفهوم زیبایی به بررسی آن در فرهنگ ایرانی و اسلامی و همچنین آسیب¬شناسی زیبایی در ایران پرداخته است. دکتر سایمون¬بل نیز طی مقاله¬ای به نقش زیست محیطی زیباسازی توسعه شهرها و بافت¬های حاشیه¬ای و رابطه آن با سلامتی افراد اشاره داشته است.

مبحث دوم: مبلمان شهری با هویت ایرانی اسلامی است که جمشید امامی و سید مسعود سعیدی طی دو مقاله به هویت بخشی کاربردی مبلمان شهری و جایگاه مبلمان شهری در شهرهای ایرانی-اسلامی پرداخته¬اند. در ادامه همین مبحث مقالاتی با محوریت همپونی فرهنگ و نشانه¬شناسی بر بستر زیباسازی شهری و استفاده از هویت ایرانی در طراحی المان¬های شهری به چاپ رسیده است. در انتهای همین مبحث دو مقاله در رابطه با جایگاه مبلمان شهری در بهبود فرهنگ شهروندی و واقعیت گرایی در موضوع هویت شهری اشاره شده است.

مبحث سوم: با بررسی عناصر مزاحم در منظر شهری و زیباسازی به زندگی شهری در فضای شهری، شهری ایمن و جامعه¬ای سالم، و انسان مدرن و زندگی در غار پرداخته است.

مبحث چهارم: به ابعاد اجتماعی-فرهنگی رویکردی زیباسازی در منظر شهری در دهه اخیر پرداخته و مقالاتی در مورد درک حقیقی زیبایی، زیبایی و رسیدن به کمال، و زیبایی ذاتی و زیبایی عرضی در این فصل آمده است.

مبحث پنجم: با بررسی کارکرد هنرهای شهری در زیباسازی شهری به تاثیر هنر علی¬الخصوص هنر مجسمه¬سازی بر فضا و حیات شهری پرداخته و بر رعایت تناسب در اجرای پروژه¬های شهری تأکید دارد.

مبحث ششم: این کتاب سلسله مقالاتی در رابطه با اثرات آلودگی نوری در سیما و منظر شهری است که به توصیف آلودگی نوری و اثرات مخرب آن پرداخته و راهکارهایی را برای مقابله با آن ارائه می-دهد.

مبحث هفتم: با محوریت مفاهیم و رویکردی نوین در زیباسازی شهری به زیباسازی و کیفیت زندگی شهری می¬پردازد.

مبحث هشتم: نیز با بررسی نگرش زیباشناختی و کیفیت محیط در منظر شهری به لزوم مشارکت در امر زیباسازی و استفاده از روان¬شناسی و خلاقیت هنری در زیباسازی می¬پردازد.

 

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برنامه ریزی منظر شهری نویسنده:دکتر حسین کلانتری خلیل آباد- دکتر هانیه اخوت ناشر:پژوهشکده فرهنگ، هنر و معاری جهاد دانشگاهی تهیه شده در: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه