رویدادها، شهرها و اقتصاد شبانه

.:تأثیر رویدادهای شهری بر روی زندگی و اقتصاد شبانه

رویدادهای شبانه یکی از جنبههای گردشگری و تفریح در شهرها به شمار میروند. این رویدادها با هدفی مشترک و در عین حال با انعکاس ویژگیها و آرمانهای محلی و بومی در پایتختها و سایر شهرهای اروپایی در حال گسترشی روزافزون هستند. این رویدادها از سویی به عنوان سیاستی موفق در کاهش و کنترل جرائم ناشی از مصرف مشروبات الکی در مراکز شهری و تغییر چهره این مناطق و از سویی دیگر در نقش محرکی در ارتقای اقتصاد و رقابتپذیری شهرها با اقبال دولتها مواجه شدهاند. در این نوشتار کوشش میشود که «شب روشن» و «شب موزهها» به عنوان دو جریان اصلی از رویدادهای شبانه در سراسر جهان بویژه در شهرهای اروپایی و تأثیر آنها در تقویت اقتصاد شبانه شهرها معرفی گردد.
 

مقدمه:
فعالیتها و سرگرمیهای عصرگاهی و شبانه برای مدتهای مدید از ویژگیهای مقاصد گردشگری، و به عنوان عنصری اصلی در اقتصادِ تجربه 2رویدادها، اجراهای زنده هنری و تجمعهای اجتماعی در اطراف کافهها، رستورانها و سایر مکانها برشمرده میشدند. این فعالیتها همواره در وهله اول پاسخگوی گردشگران در دوره اوج تقاضا بودند. از سوی دیگر گردشگری شهرها طیف دیگری از فعالیتهای دیرهنگام شبانه را در تمام طول سال و به صورت یکسان برای ترکیبی از ساکنان، بازدیدکنندگان روزانه و گردشگران فراهم میکنند. این فعالیتها از زندگی شبانه مرسوم تئاترها، سینماها و سایر مکانهای فرهنگی گرفته تا رستورانها و کافهها، عموماً در پیرامون مسیرهایی که برای حرکت و گردشهای عمومی طراحی شدهاند مانند خیابانهای تجاری، میدانها و محدودههای سرگرمی، جانمایی میشوند، برای مثال میدان لیچستر3 در لندن و میدان تایمز4 در نیویورک. این محدودهها اغلب به شکل آنچه هانیگان (2007) از آن به عنوان لبههای کنترل شده5 نام برده است، بهخوبی نورپردازی میشوند، اما در اصل بستر و زمینهای را برای مصرف و فعالیت بازدیدکنندگان، پرسهزنی و بهره بردن از جو زندگی شبانه فراهم میآورند.
این رویدادها در اصل به دنبال بسط و گسترش اقتصاد شبانه شهرها در فضایی جشنگونه و با بازگشایی محدودههای میراثی و همچنین مکانهای غیرمتداول به روی مردم محلی و بازدیدکنندگان هستند. یک مثال خاص از این پدیده، فستیوال و جشنهای شب روشن6 است که در طول ده سال گذشته در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی گسترش یافته است. منشأ و خاستگاه این رویدادها متفاوت است اما عموماً به جشنهای مذهبی و فرهنگیای بازمیگردد که به طور معمول در پاییز برگزار میشدند. اولین جشنهای شب روشن با فستیوال فرهنگی شبهای سپید سنپترزبورگ7 و شبهای بلند موزهها در برلین8 شناخته میشود. اکثر رویدادهای بعدی، پاریس و برند «شب روشن» را مرجع قرار دادند. یکی از متأخرترین شهرهایی که به برند شب روشن پیوسته، نیویورک است که نخستین جشن خود را با نام «برگرداندن نور به نیویورک»9 در اکتبر سال 2010 برگزار کرد. سایر پایتختها (برای مثال کپنهاگ، دوبلین و لندن) نیز از فرصتی که شب برای ارتقای جشنهای فرهنگی و رویدادهای مربوط به هنرهای معاصر فراهم میآورد، استفاده میکنند.
ویژگیهای رویداد «شب روشن» عبارت است از نورپردازی ساختمانها، استقرار تجهیزات روشنایی و نورپردازی، نمایش آتشبازی و هنر چیدمان، فعالیت موزهها و گالریها تا دیرهنگام و همچنین برگزاری رویدادهای زنده در میدانهای اصلی، استادیومها و رودکنارها. حملونقل عمومی نیز به طور معمول به صورت رایگان و یا با قیمتهای ارزان تا دیروقت و در طول مسیرها و مکانهای برگزاری جشن خدماترسانی میکند. این جشنها همچنین به عنوان فرصتی برای هنرمندان و برپایی جوایز هنری از قبیل جشنهای دوسالانه و در برخی موارد رویدادهای مربوط به کودکان و جوانان و همچنین ابزاری برای مشارکت و توسعه اجتماع محلی به شمار میروند.

اقتصاد شبانه10
اقتصاد و فعالیتهای شبانه امروزه یکی از ویژگیهای اصلی شهرها به شمار میروند که با روند تسهیل و آزادسازی صدور مجوز فعالیت و ساعات مبادلات تشدید شده است. برای مثال در انگلستان، اقتصاد شبانه یکی از عناصر مهم بخش گردشگری است، به گونهای که برآورد شده فعالیتهای اقتصاد شبانه در سال 2009، 66 میلیارد پوند را به اقتصاد این کشور تزریق کرده و منجر به اشتغال 1.3 میلیون نفر شده است. در شهر لندن فعالیتهای اقتصاد شبانه که متشکل از فعالیتهای اصلی (بارها، کافهها، رستورانها و سالنهای تئاتر) و فعالیتهای جنبی (اسکان و اقامت، تاکسیها، مواد غذایی و نوشیدنی و خدمات عمومی) است، در سال 2006 درآمدزایی بالغ بر 10 میلیارد پوند در 22000 موسسه بازرگانی، را به همراه داشته است. رشد جشنهای شبانه و ارائه خدمات اسکان و حملونقل، گسترش اقتصاد و افزایش تقویم زمانی گردشگری را سبب شده است که در گذشته محدود به مکانها و فعالیتهایی خاص و فصول گردشگری میشدند. این پدیده همچنین نمایانگر سبک زندگی اروپایی است (Bianchini 1995). فعالیتهای اقتصاد شبانه در کشورهای جنوب اروپا و شهرهای با آبوهوای گرمتر، جایی که پیشتر فعالیتهای شبهنگام امری معمول به شمار میرفته، از طریق فرهنگ کافهای، مقررات سهلتر صدور مجوز و برای فعالیت در فضاهای باز و کاربرد مختلط (ساختمانها، خیابانها، کاربران) و ارائه زیرساختهای لازم برای تسهیل فعالیتهای شبانه برای مثال حملونقل، پاکسازی و روشنایی معابر، نمود مییافته است. چگونگی انتقال این سبک زندگی شهری به سایر کشورها همانگونه که تجربه انگلستان نشان میدهد، چالشی مهم به شمار میرود:
بیشتر شهرهای اروپایی اقتصاد شبانه همهشمولی دارند و مردم از تمام گروههای سنی در طیف متنوعی از فعالیتها مشارکت میکنند. در مقابل اقتصاد شبانه شهرهای انگلستان با ایدهآلهای همهشمولی در رُنسانس شهری سازگار نبود. این فعالیتها عموماً بر جوانان و مشروبات الکلی متمرکز و منجر به رشد جرائم، بینظمی، آلودگیهای صوتی و مزاحمت برای ساکنان شده است (ODPM, 2003: 3).
با این حال پذیرش این ایده و بهرهمندی از فرصتهای برآمده از آن برای شهرها امری اجتنابناپذیر بوده است زیرا مزیتهای اقتصادی آن برای قدرتهای محلی بهمراتب گستردهتر از درآمدها و بازدههای مالی و تجاری برای کسبوکارهای موجود است. قدرتهای محلی در انگلستان ایجاد یک زندگی شبانه پویا و سرزنده را با ایجاد جاذبهها برای ساکنان و سرمایهگذاران و بعلاوه دستاوردهایی چون افزایش اشتغال و هزینههای گردشگری و صرفهجویی به مقیاس11 همراه کردند (Roberts and Gornostaeva 2007: 140).
برای مثال مطالعه شهرداری لندن12 درباره اقتصاد اوقات فراغت نشان داد که یکی از مناطق شهرداری به طور متوسط 20 شغل مرتبط با کافهها را در حد فاصل سالهای 1995 تا 2000 (افزایشی بالغ بر 20 درصد) به دست آورده و مشاغل مرتبط با رستورانها تا 28 درصد افزایش یافته بود. بر این اساس اقتصاد اوقات فراغت به عنوان یکی از بهترین منابع رشد اشتغال در لندن شناخته شد. همچنین افزایشی 25 درصدی در حضور افراد در مکانهای فراغتیِ عاری از مشروبات الکی ثبت گردید. بررسی چهار قدرت محلی در لندن (کامدن، لمبث، نیوهام و ساوثوارک)13 نشان داد که برگزاری رویدادها در ساوثوارک نتایج اجتماعی گستردهتری از قبیل بازآفرینی اقتصادی و همهشمولی اجتماعی داشته و هماهنگی میان دپارتمانهای اوقات فراغت و تعاملات در برگزاری رویدادها، عاملی کلیدی در ارتقای موقعیت آن منطقه بوده است (Southwark Council 2002: 4). همچنین برنامهریزی راهبردی رویدادها عاملی سودمند در برآورد اهداف شورا در نیوهام شناسایی شد (Pugh and Wood 2004: 67). به طور کلی برنامهریزی رویدادها با راهبردهای اوقات فراغت بویژه راهبردهای فرهنگی همراه است. گرایش عمومی، پراکنش جغرافیایی و توزیع مجدد فعالیتهای گردشگریِ فرهنگی و فعالیتهای مرتبط با آنها در محدودههای پیرامونی لندن و مقاصد کمتر توسعهیافته شهر است. این امر به شکلگیری بازدیدکنندگان و همچنین تجارب جدید در مکانهای موجود و مرکزی کمک میکند و این همچون تابش نوری جدید به مکانهای موجود است.

نشان شب روشن
پذیرش طیف گستردهتری از اقتصاد شبانه در شهرهای شمالی از بسیاری جهات منجر به تغییر طیف بازدیدکنندگان، اقتصاد، مدیریت و کاربری مرکز شهر و توسعه و تکامل رویدادها و جشنهای شبانه شده است و به واسطه راهبردهای برندینگ شهری و طرحهای تبلیغاتی از قالب جشنهای مرسومِ مذهبی و فرهنگی تحول یافتهاند (Evans 2003). بنابراین رویدادهای شبانه و شب روشن به شبکه بینالمللی رویدادهای دورهای پیوستهاند به گونهای که تا اکنون 125 رویداد در شهرها و در سراسر جهان برگزار شده است.
نشان «شب روشن» برای نخستینبار در پاریس در سال 2002، و با پیشنهاد کریستوف ژیرار14 معاون شهردار شکل گرفت. از آن پس، این مفهوم بهسرعت توسط سایر شهرها مورد تقلید قرار گرفت. در سال 2006 ، پنج پایتخت در اروپا (پاریس، رم، ریگا،15 بروکسل و مادرید)، برنامه مبادله هنرمندان و کمپانیهای تئاتر را اجرا کردند. در سال بعد بخارست به این شبکه پیوست تا در قالب برگزاری رویداد شب روشن، پروژه مبادله هنرمندان میان شش شهر را با ایجاد کریدوری از فضاهای عمومی هنری16 تنظیم کند.
تکامل رویدادهای شب روشن، شبکه شهرهای اروپایی را با اهدافی مشترک گسترش داد و این نشاندهنده ماهیت همکارانه و مشارکتی آنها است. در این راستا یک منشور اروپایی نیز برای ایجاد هماهنگی و ترویجِ نشان و رویداد شب روشن تدوین شده که به دامنههای جهانی این پروژه اروپایی و گسترش آن در کانادا، ایالات متحده، پرو، مالتا و... به شرح زیر اشاره کرده است.
شب روشن یک رویداد فرهنگی رایگان است که به روی همگان باز است و به صورت سالانه در انتهای تابستان و آغاز فصل پاییز در تمام طول شب برگزار میشود.
شب روشن مکانی را برای ظهور و بروز خلاقیت معاصر در تمامی اشکالش فراهم میکند: هنرهای تجسمی، هنرهای چیدمان، نصب تجهیزات نورپردازی و نورافکنی، اجرای موسیقی، سیرک و هنرهای خیابانی.
شب روشن تمامی جنبههای متفاوت فضای عمومی را عرضه میکند و مکانهایی که عموماً به روی مردم بسته بودند و یا ورود به آنها ممنوع بوده است، مناطق دورافتاده، پرت و دور از مرکز، مناطق باشکوه و یا مکانهایی که بخشی از میراث فرهنگی شهر را شکل دادهاند، با کمک هنرمندان در فضایی غیرمعمول و غیرمتداول برای ملاقات عموم مردم باز میشوند.
شب روشن منعکسکننده جدیدترین پیشرفتها در برگزاری مراسم شبانه شهری و در ارائه خدمات مناسب است.
شب روشن فرصتی برای ارتقای جنبه نرم قابلیت جابجایی، از طریق تشویق ایجاد مسیرهای دوچرخه، استفاده از تراموا، حملونقل عمومی و رفتوآمد از طریق رودخانهها و کانالهای شهری فراهم میآورد.
شب روشن تبادل میان مراکز شهری و مناطق پیراشهری را تسهیل میکند.
جشنهای شبانه فرهنگی به صورت مستقل و جدا از نشان شب روشن نیز بویژه در دوبلین و کپنهاگ در حال توسعه است. در این نمونهها نهادهای فرهنگی محلی به جای شهرداری و شوراهای شهر مسئولیت اصلی برنامهریزی و سازماندهی این رویدادها را در کنار حمایتهای مالی و زیرساختی شهرداریها به عهده دارند. در انگلستان انجمن مدیران مرکز شهر17 شبکهای از شبهای روشن را به تقلید از نشان شب روشن ایجاد کردهاند هرچند که این برنامهها فاقد رویدادهایی برای تمام طول شب و یا افزایش ساعت کار مراکز فرهنگی تفریحی است. بیمیلی شهرهای منطقهای برای برپایی رویدادها در تمامی طول شب، نشاندهنده نگرانی درباره تأثیرات منفی اجتماعی، فرهنگ بومی و نگرانیهای سیاسی و اجتماعی است (Thomas and Bromley 2000).
در پی برگزاری رویدادهای شبانه در شهرهای بیرمنگام، لیدز و ناتینگهام در سال 2008 ، چندین شهر دیگر در سال 2009 به شهروندان و بازدیدکنندگانشان فرصت تجربه شهر از منظری تازه و نوین را عرضه کردند. لیورپول برنامه پایتخت فرهنگی اروپا را با یک رویداد شبانه در سال 2008 به اتمام رساند. بر اساس برآوردها بالغ بر 60.000 نفر در رودکنار پیرهد، بارانداز آلبرت و سواحل ویرال، برای جشنی که شامل برنامههای آوازخوانی، نمایش آتشبازی، هنرمندان خیابانی و نصب تجهیزات روشنایی بر روی ساختمانهای تاریخی مرمت شده بود، شرکت کردند. این جشنِ شبانه منجر به شکلگیری رویدادهای مشابهی در شهرهای دیگر انگلستان و اسکاتلند و اجرای برنامه افزایش ساعات کار مکانهای فرهنگیتفریحی در شبهنگام، برای مثال در مرکز خرید تازهتأسیس شهر لیورپول، گردید. مفهوم و نشان شب روشن تا امروز ابزاری موفق در توسعه رویدادی فرهنگی برای ارتقای شهر و دستیابی به اهداف اقتصاد محلی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.

اثرات برنامه شب روشن
شرکتکنندگان در رویدادهای کوچکمقیاس 40.000 تا 100.000 نفر بوده و رویدادهای بزرگمقیاس 1 تا 2 میلیون نفر شرکتکننده را به خود جلب کردهاند. بنا به آمارهای موجود تعداد شرکتکنندگان در این جشنها با سرعت در حال افزایش است که نهتنها نشاندهنده افزایش رویدادها و گستردهتر شدن جغرافیایی مکانهای تحت پوشش، بلکه بیانگر موفقیت بازاریابی و هیجان بخشیدن به این رویداد به عنوان رویدادی جذاب برای بازدیدکنندگان و ساکنان است.18 پیمایشهای انجام شده نیز حاکی از رضایت بازدیدکنندگان از کیفیت بالای این رویدادها بوده است. نزدیک به نیمی از بازدیدکنندگان از این رویداد، در یک یا دو فعالیت مشارکت کرده و نزدیک به 80 درصد آنها با استفاده از حملونقل عمومی و یا به صورت پیاده در این جشن شرکت کردند. بازدیدکنندگان از این رویدادهای شبانه در وهله اول ساکنان و یا بومیان شهر بودهاند و جمعیت گروههای گردشگردی بینالمللی نیز در حال افزایش گزارش شده است. در وهله دوم بازدیدکنندگان شامل گردشگران خارجی بودند که به صورت موقت در شهر ساکن شدند.
شبهای روشن معمولاً در طول شبِ شنبه تا صبح یکشنبه در ماه سپتامبر و یا اوایل اکتبر (پیش از شروع زمستان و پس از دوره اوج تعطیلات تابستان) برگزار میشود. از این طریق شهرها میکوشند تا از این رویداد برای بسط گردشگری به فصلهای با درخواست کمتر، استفاده کنند. به دلیل ماهیت آزاد این رویداد و دشواری شمارش شرکتکنندگان، اطلاعات درباره هزینه و درآمد این رویدادها محدود است. لازم به ذکر که اطلاعات موجود بر اساس برآوردهای به دست آمده از شمارشهای حملونقل، پلیس و مکانهای گردشگری و همچنین میزان بازدید از وبسایت این جشنها بوده است. برخی از اطلاعات موجود نیز بخشی از یک جشن بزرگتر بوده است و بودجه مختص به رویداد شبانه بهتفکیک ارائه نشده است. برای مثال جشن دِلومییر19 در لیون برای چهار روز هزینهای بالغ بر 1.8 میلیون یورو و جشن ده روزه اونلومییر در مونترال 6.75 میلیون دلار کانادا هزینه به همراه داشته است. برخی شهرها برنامههای داوطلبانه را برای ارائه خدمات پشتیبانی برای مثال در فعالیتهایی چون راهنمایان رویداد، ایمنی و پاکیزگی اجرا کردند. سایر شهرها این رویدادها را از طریق گروههای هنرمندان و سازمانهای محلی برای مثال گالریها برگزار کردند. رویدادهای بزرگتر، شرکای مختلف فرهنگی و اقتصادی شهرداری را در برنامه به عنوان حامیان مالی ترکیب کردند برای مثال حمایت اسکوتیبانک20 از جشن شب روشن در تورنتو و هیدروکبک21 از جشنواره نور در مونترال کانادا.
رویدادهای شبانه و بزرگمقیاس در رُم بودجهای بالغ بر 3.5 میلیون یورو را در بر میگیرد که 48 درصد آن را شهرداری، 39 درصد را اتاقهای بازرگانی و 13 درصد باقی مانده را حامیان مالی تأمین میکنند (Severino 2005). درآمد حاصل از رویدادها در رُم 30 میلیون یورو در کسبوکار و ارزش افزوده و همچنین درآمد هتلها برآورد شده است و 1.12 میلیون یورو درآمد نیز در بخش حملونقل گزارش شده است. تخمین زده میشود که هر بازدیدکننده به طور متوسط 25 یورو برای شرکت در این رویدادها هزینه میکند.
یکی از ویژگیهای مهم و اساسی این رویدادها تمرکز آنها بر فرهنگ و هنر است که با توجه به فرصتهای عرضه و جوّ شبانه برای ارائه طیفی از نمایشگاههای هنرهای معاصر، هنرهای چیدمان و رسانهای در محدودههای سنتی و یا نامتعارف شهر، تعریف میشوند. رویدادهای شبانه همچنین محدودههای بازآفرینی شهری و مناطق بهبود کسبوکار را هدف قرار میدهند، مانند آتلانتا، شیکاگو و بروکسل، که به طور مستقیم اجتماع محلی و جوانان را از طریق همکاری با هنرمندان و یا برگزاری مسابقات هنری غیرحرفهای درگیر میکنند.

شب موزه22
هماکنون ساعات فعالیت مکانهای فرهنگی لندن در یک و یا چند شب از هفته افزایش یافته است، برای مثال بریتیش لایبرری و بریتیش میوزیِم [کتابخانه و موزه بریتانیا]، گالریهای هیوارد،23 وایتچیپل24 و نشنال پرتریت.25 در اولین سهشنبه از هر ماه بیش از 100 موزه و گالری در محدوده شرقی لندن تا ساعت 9 شب دایر هستند26 و بیش از 50 مکان در فهرست مکانهای واجد مجوز برای ارائه نوشیدنی و اجرای موسیقی ثبت شدهاند.
پاریس مراسم شبهای موزه27 را در سال 2007 با موزههای هنرهای مدرن، بوردل،28 خانه ویکتور هوگو و برخی دیگر از موزهها و با اجرای برنامههایی از قبیل نشستها و گفتگوهای هنری، تجهیز فضای گالریها به مبلمانهایی برای نشستن و برگزاری کارگاههای نویسندگی و نقاشی از ساعت 6 بعدازظهر تا نیمهشب آغاز کرد. از سال 2006 دبیرکل شورای اروپا (که شصتمین سالگرد تشکیلش را در سال 2009 جشن گرفتند) برنامه شب موزه را ترویج کرده است. این برنامهها به صورت همزمان در کشورهای امضاکننده کنوانسیون فرهنگی اروپا اجرا میشوند. این ابتکار منجر به ارتقای فرهنگ اروپایی و فراهم آوردن فرصتهای جذب گروههای گستردهتری از مردم، بویژه جوانان شده است.
برنامه شب موزه 15 تا 17 ماه مهِ سال 2009 در انگلستان با کمک شورای موزهها، کتابخانهها و آرشیو انگلستان29 و توسط کالچر2430 با افزایش ساعات کار موزهها و جاذبههای میراث فرهنگی سازماندهی و برگزار شد: «برای ما این حقیقتاً روشی موفق در ترویج نشنال گالری و جذب مخاطبانی جدید بود که به طور معمول در طی روز نمیتوانند از موزه بازدید کنند.» (Culture24: 2009).
برلین مراسم دوسالانه شب موزه را با رویکردی موضوعی پایهگذاری کرده است (برای مثال در ژانویه 2009 با موضوع «جهانبینیها») و بیش از 100 مکان فرهنگی از قبیل ساختمانهای اصلی دولتی، کتابخانهها و سالنهای کنسرت عمومی در این برنامه مشارکت دارند. این برنامه که در ساعات 6 بعدازظهر تا 2 بامداد برگزار میشود، شرکت جمعیتی بالغ بر 30 تا 40 هزار نفر را ثبت کرده است. این افراد با خرید یک بلیط امکان بازدید از همه مکانهای مشارکتکننده در رویداد را دارند. این بلیط همچنین دربرگیرنده استفاده رایگان از اتوبوسها بین ساعات 3 بعدازظهر تا 5 صبح میباشد.
تجربه اوج بازدیدها و ازدحام بازدیدکنندگان بین ساعات 11 صبح تا 2 بعدازظهر در بسیاری از مکانهای فرهنگی، ایده بازگشایی دیرهنگامتر و ارائه تجاربی متفاوت برای بازدیدکنندگان را پیشرو قرار داده است. مدیریتِ ظرفیت قابل تحمل مکانها و مسیرهای اتصالدهنده این مقاصد توسط شهرداریها و نهادهای همکار، عاملی کلیدی در رشد و شکوفایی سالانه این رویدادها است.

نتیجهگیری
جشنها و رویدادهای شبانه منجر به شکوفایی جنبش کشف مجدد مراکز شهری میشود، مراکزی که پیشتر دچار افول شده و یا تحت سلطه رفتارهای ضداجتماعی و یا استفاده تکفرهنگی از مقاصد گردشگری و خیابانها بودند. این رویدادها فرصتی است که توسط پایتختهای قدیمی و پایتختهای جدید و در حال ظهور در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است (Maitland, 2010). احیای شب در شهرها، تجربهای جایگزین و مکمل برای زندگی شبانه سنتی در محدودههای تفریحی و سرگرمی تئاتر، سینما، رستوران بوده است که عموماً طیف محدودی از مخاطبان را مورد توجه قرار میداد. مکانهای فرهنگی و میراث تاریخی شهرها به عنوان مقاصد گردشگری که تنها به ساعات روز محدود میشدند، قابلیت گسترش فعالیت به زمانهای عصرگاهی و شب را در قالب رویدادهایی چون شب موزهها و شبهای روشن دارند. این تنوع و تغییرات زمانی منجر به بهرهمندی محدودههای گردشگری توسعهنیافته و شکلگیری نهادهای فرهنگی میشوند که جذب مخاطبانی جوانتر و ارائه تجاربی متفاوت در فضاهای عمومی را در پی داشته باشند. استفاده از نورپردازی بر روی ساختمانها و محدودههای پیرامونی آنها و نصب تجهیزات نورپردازی در فضاهای عمومی که سنتی قدیمی در شهرهایی چون پاریس و بارسلونا و همچنین در جاذبههای گردشگری ساحلی بوده است بویژه جشن نورپردازی بلکپول31 در انگلستان و نورپردازی کریسمس در خیابانهای تجاری اصلی، زمینهای را برای طیفی از فعالیتهای رسمی و غیررسمی فراهم کرده که مردم محلی و گردشگران از آن بهرهمند میشوند. شب روشن و سایر جشنهای شبانه هم شهروندان و هم گردشگران را درگیر میکنند، هرچند که در ابتدا تنها به عنوان رویدادی محلی برای ساکنان شهر طراحی شدند، اما مقیاس و دامنه آنها گستردهتر شده و جای تعجب نیست که امروزه به رویدادهایی بزرگمقیاس تبدیل شدهاند که در تقویمهای گردشگری و رویدادهای شهری ثبت میشوند. احیای مجدد شهرها در شب آثار ثانویه مضری در ترویج و گسترش فرهنگ شرابخواری نیز ایجاد میکند، اما در این رویکرد به جای جایگزینی این اتفاق با یک فعالیت تکمصرفی دیگر، یک رویداد باز و منعطف تعریف میشود که منعکسکننده فرهنگ، منظر و زندگی اجتماعی شهر است و منجر به شکلگیری برندی جهانی و جدید برای مرکز شهر و تغییر تصویر منفی از مرکز شهر شده و به شهر اعتبار و رسمیت میبخشد. از اینرو برگزاری این رویدادها راهبرد و روندی جهانی است که پایتختها از آن بهره گرفته و سایر شهرها نیز با الهام از شهرهای بزرگ، در مقیاسی کوچکتر به تکرار آن میپردازند. رویدادهای شبانه با تمرکز بر عناصر فرهنگی، اجتماعی و فضایی شهر که به طور معمول خارج از دسترس مردم محلی و بازدیدکنندگان هستند، اگر بهخوبی برنامهریزی و مدیریت شوند میتوانند مثالی از یک رویداد پایدار از منظر گتز باشند. به تعریف وی «رویدادهای پایدار، رویدادهایی نیستند که به صورت نامحدود تکرار شوند بلکه آنهایی هستند که بتوانند نقشهای مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیستمحیطی مورد توقع مردم را بهخوبی ایفا کنند. و از این طریق به نهادی تبدیل میشوند که دائماً توسط اجتماع و یا ملت حمایت شده و مطالبه میگردند (Getz 2009: 70).

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • فصلنامه "حرفه - هنرمند" شماره 37 که در تابستان 90 انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "پدیداری روح تاریخی در مجسمه های شهر" اختصاص داد        برای دریافت این مطلب می توانید اینجا را کلیک…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه