درباره پروژه رودکی

معرفی ابعاد

abaade pahne

معرفی محدوده

moarefie pahne

کارکرد پهنه رودکي
پهنه فرهنگي هنري رودکي بخشي از مرکز کلانشهر تهران با ترکيب فعاليتهاي متنوع شهري و سکونت، پر رونق از نظر دادوستد کالا و تبادل اطلاعات، برخوردار از فضاهاي باز جمعي بهعنوان بستري براي تعامل اجتماعي با تأکيد بر حرکت و آسودگي شهروندان پياده، عرصه پيونددهنده فعاليتهاي مختلف هنري تهران و کانوني با توان ملي و فراملي با چيرگي عملکرد فرهنگي و هنري تعريف مي شود.

طرح پهنه رودکی در حال حاضر از سوی سازمان زیباسازی با مشارکت شهرداری منطقه 11 و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در حال اجراست. این طرح به عنوان بزرگترین پروژه فرهنگی شهر تهران در مرکز پایتخت با مساحت 35کیلومترمربع جزء پروژههای شاخص این منطقه تحت نظارت کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون تئاتر شهر و تالار وحدت شناخته میشود. برای اجرای این طرح تاکنون 180 پلاک ثبتی شامل ابنیه ارزشمندی مانند اماکن آموزشی، فرهنگی شناسایی وتاریخ شفاهی این بناهای ارزشمند نیز جمعآوری شده است.

سه شنبه, 27 فروردين 1398 16:23
ارزیابی مولفه های حمل و نقل و ترافیک در پهنه رودکی

ظرفیتهای خیابان شهریار برای تبدیل به گذر انسانمحور

در واقع شبکه ارتباطی و نظام حمل و نقل و ترافیک به عنوان بخشی از فعالیتهای شهری و جزو لاینفک مناطق شهری چه به صورت ارگانیک و چه با طرحهای از پیش تعیین شده، بیانکننده پویایی و حیات یک مجموعه شهری است و به گونهای…
سه شنبه, 27 فروردين 1398 15:40
مدیر انتشارات قدیانی از اتفاق خوب درحوزه کتاب میگوید

تابیدن نور امید بر دل صاحبان کتابفروشیهای قدیمی

ایجاد گذر «کتاب» در «پهنه رودکی» و فعالیت شبانه کتابفروشهای بزرگ و کوچک فعال در این گذر، خبر خوبی است که این روزها ناشران و فعالان حوزه کتاب بیصبرانه چشمانتظار تحققش هستند. مدیر انتشارات «قدیانی» که یکی از ناشران باسابقه و قدیمی شهر تهران است…
سه شنبه, 27 فروردين 1398 15:25
مدیر کتابفروشی شکسپیر:

کتابفروشیهای روبه افول احیا می شوند

«پهنه رودکی» طرح شهری است که 4گذر فرهنگی در آن پیشبینی شده است. ایجاد گذر «کتاب» در خیابان انقلاب اسلامی مهمترین بخشی است که با اجرایی شدن طرح پهنه رودکی بیشک طرفداران زیادی در بین کتابخوانان و کتاب دوستان خواهد داشت. فعالیت کتابفروشیهای راسته انقلاب…
گذر کتاب از گذرهای مهم در طرح «پهنه فرهنگی رودکی» است که بسیاری از نویسندگان، ناشران و دستاندرکاران عرصه فرهنگ از آن استقبال کردهاند. «علیالله سلیمی» نویسنده، روزنامهنگار و منتقد ادبی در گفتوگو با خبرنگار ما چشمانداز روشنی از پهنه رودکی ترسیم میکند و بر…
شنبه, 17 فروردين 1398 18:36
عمرت دراز باد رودکی!

بازآفرینی درپهنه رودکی

اطلاق بزرگترین پروژه فرهنگی تهران به طرح رودکی که قرار است ظرفیتهای فرهنگی هویتی در مرکز پایتخت را در قالب 4 گذر کتاب، نمایش، ساز و نوا و صنایع دستی با تکیه بر گذشته تاریخی به هم متصل و احیا کند، چندان بیمسما نیست. نقطه…

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه