ارزیابی مولفه های حمل و نقل و ترافیک در پهنه رودکی

ظرفیتهای خیابان شهریار برای تبدیل به گذر انسانمحور

در واقع شبکه ارتباطی و نظام حمل و نقل و ترافیک به عنوان بخشی از فعالیتهای شهری و جزو لاینفک مناطق شهری چه به صورت ارگانیک و چه با طرحهای از پیش تعیین شده، بیانکننده پویایی و حیات یک مجموعه شهری است و به گونهای با زندگی روزمره افراد جامعه درهم آمیخته که تصور دنیایی بدون جابهجایی را تقریباً غیرممکن ساخته است. مطالعات شناخت وضعیت حمل و نقل و ترافیک در پهنه رودکی نشان میدهد که شبکه ترافیکی محدوده مورد مطالعه متأثر از شریانهای اصلی با کارکرد منطقهای و فرامنطقهای است که از چهار طرف به محور انقلاب در شمال، خیابان ولیعصر(عج) در غرب و خیابان حافظ در شرق و نوفللوشاتو در جنوب عبور میکند و همینطور دسترسی پهنه به سیستم حمل و نقل عمومی ازجمله مهمترین عوامل مطلوبیت این محور در حوزه حمل و نقل است که این امر به جز در مواردی خاص افزایش سهم حمل و نقل شخصی را تا حدودی کاهش داده است. پژوهش حاضر نشان میدهد که بهرغم اشکالاتی که در حوزه حملونقل و تردد به پهنه وارد است، محور شهریار ظرفیتهای بسیاری برای تبدیل به گذری انسانمحور دارد

وضعیت موجود
سنجش وضعیت موجود پهنه و بهویژه محور شهریار نشان میدهد که این محور دارای فرصتها و پتانسیلهای زیادی جهت دستیابی به یک محور با شاخصهای شهری انسانمحور و زیستپذیر دارد. از جمله این فرصتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: فرصت در نظر گرفتن مسیر دوچرخه در حاشیه خیابان و تجهیز محل پارک دوچرخه به منظور تشویق به استفاده از دوچرخه به عنوان جایگزین خودرو پتانسیل آرامسازی ترافیک با تأکید بر حضور پیاده با تغییر در کفسازی پتانسیل مناسبسازی مسیر پیاده با تعریض و تقویت ارتباط عرضی لبههای محور مسیر پیادهروها و پیادهراه کردن محور و همچنین تجهیز مبلمان شهری مناسب

نتیجه گیری و توصیه ترافیکی
به طور کلی مهمترین مسائل محدوده در زمینه حمل و نقل و ترافیک عبارتند از:
استقرار کاربریهای معابر با عملکرد محور و معابر توزیع نامناسب کاربریها نسبت به یکدیگر که موجب طولانی شدن سفر و تغییر در روش انجام سفر میشود تراکم کاربریهای مختلف که با ظرفیت معبر تناسب ندارد بهویژه در بخش غربی محور شهریارکمعرض بودن محور کمبود پارکینگ کمبود عرض پیادهرو کمتوجهی به عملکرد فرهنگی محور عدم توجه به نیازهای آتی عدم توجه به طراحی مسیر دوچرخهسواری عدم وجود ایستگاه و یا پیشبینی برای سیستمهای حمل و نقل همگانی در محور تقدم دسترسی سواره بر پیاده

خیابان استاد شهریار که محور مورد مطالعه این طرح است، یک خیابان جمع و پخشکننده با عملکرد محلی و منطقهای محسوب میشود. مسیر حرکت این محور از خیابان رازی تا خیابان خارک بهصورت یکطرفه و غرب به شرق و از خیابان خارک تا خیابان حافظ به صورت یک بلوار دوطرفه است. خیابان حافظ در شرق محور شهریار یک خیابان شریانی درجه 2 با عملکرد منطقهای و فرامنطقهای و دوطرفه است که از مسیر شمال به جنوب به خیابان شهریار متصل میشود. خیابان رازی در شرق محور شهریار واقع شده و یک خیابان جمع و پخشکننده با محوری جنوبی شمالی است. خیابان خارک که این محور را قطع میکند نیز یک خیابان جمع و پخشکننده و جنوبی شمالی است. سایر خیابانها در محدوده پیرامونی استاد شهریار دسترسیهای محلی و فرعی محسوب میشوند.
نحوه دسترسی پیاده و ورود به خیابان استاد شهریار از خیابان رازی، خیابان خارک و خیابان حافظ صورت میگیرد. محور استاد شهریار از خیابان رازی تا خیابان خارک یکطرفه، از غرب به شرق و از خیابان خارک تا خیابان حافظ به صورت بلوار دوطرفه است. نحوه دسترسی سواره به این محور از خیابان رازی و هانری کربن که مسیر آنها از جنوب به شمال است و همچنین از خیابان حافظ که مسیر حرکت از شمال به جنوب، به محور شهریاراست، میسر میگردد.نحوه خروج سواره از محور شهریار با استفاده از مسیرهای خیابان خارک که مسیر آن از جنوب به شمال در شمال محور و نیز شمال به جنوب در جنوب محور شهریار است. میسر میشود. همچنین مسیر شمال به جنوب خیابان حافظ در انتهای محور نیز به عنوان یکی دیگر از خروجیهای محور محسوب می شود . لازم به ذکر است کلیه خیابانهای شمالی جنوبی متصل به محور شهریار در شمال به خیابان انقلاب میرسند. خیابانهای خارک و هانری کربن از جنوب به خیابان نوفللوشاتو منتهی و خیابانهای حافظ و رازی با قطع خیابان نوفللوشاتو به خیابان جمهوری منتهی میشوند.

توجه به ظرفیت پارکینگ های موجود
یکی از پارامترهای مهم برای انجام مطالعات مرتبط با امکانسنجی احداث پیادهراه شهریار برداشتهای احجام ترافیک موجود در معابر مختلف در محدوده طرح هست، چراکه در این طرح نیاز به بررسی احجام بهمنظور تجزیه و تحلیل تغییر مسیر ترافیکی و نیز محاسبات مربوط به ظرفیت معابر موجود در محدوده طرح است. علاوه بر آن مطالعات مربوط به پارکینگهای موجود و کفایت آنها در صورت اجرا شدن طرح از دیگر بررسیهای ترافیکی مهم مدنظر در انجام بررسیهاست. خلاصه نتایج آمار برداشت شده در محور استاد شهریار به استناد مطالعات سال 1395 در نمودار زیر مشخص شده است.کمبود فضای پارک و توقف خودرو در اطراف محورهای اصلی در امتداد بازارهای تخصصی و عدم کفایت پارکینگهای موجود باعث تحمیل آن به معابر داخلی محله میشود و مشکلات عدیدهای برای ساکنان محله که خود با کمبود فضای پارک و توقف خودرو در داخل محله روبهرو هستند، ایجاد میکند. این امر نشان میدهد که احداث پیادهراه شهریار، اثر مستقیمی بر پارک حاشیهای خودروها در این محور خواهد داشت و باید پارکینگ عمومی پیشبینی شود.

نقش کاربری های شاخص در جذب سفر های شهری
نظر به اینکه هرکدام از کاربریهای مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی، سفرهای خاصی را ایجاد میکنند که تمام آنها باید بهصورت کامل در نظر گرفته شوند. در این راستا محدوده مورد مطالعه دارای کاربریهای شاخص و مهمی است که میتوانند سفرهای بیشتری را جذب کنند. از جمله این کاربریها تالار وحدت، مراکز آموزشی موجود، کاربریهای تجاری چون شیرینیفروشی آقبانو و گلبانو و وجود تئاتر شهر و پارک دانشجو در مجاورت محور است.
یکی دیگر از عواملی که بر میزان ترافیک و
حمل و نقل محور تأثیرگذار است وجود محورهای رازی، خارک، هانری کربن و عبور آنها از محور است که نوعی بهعنوان محورهای دسترسی به خیابانهای اصلی و مهم اطراف استفاده میشوند.
در محور شهریار و بهویژه در بخش غربی آن با توجه به عرض کمتر محور و وجود کاربریهای آموزشی، تجاری و اداری و سفارت و مجاورت با پارک دانشجو و بهعنوان ورودی محور و تأمین نکردن فضای پارکینگ، مشکلات در زمینه ترافیک و تردد وسایل نقلیه بیشتر است. وجود ساختمانهای بلند، مراکز جمعیتی، مجتمعهای مسکونی، کاربریهای آموزشی، فرهنگی و تجاری و خوابگاه پسرانه و معضلات ترافیکی ناشی از آنها نشان از نبود توجه به مدیریت شبکه معابر در محور شهریار در زمان دادن مجوز به این نوع فعالیتهاست.
این مسائل نشان از اهمیت روابط متقابل، مستمر و تنگاتنگ بین مدیریت کاربری زمین، عملکرد و کارکرد و فعالیتها و مدیریت
حمل و نقل شهری دارد. چرا که بیتوجهی به نوع کاربریها و فعالیت و عدم توزیع متوازن آنها و متناسب با عرض معبر، دسترسی معبر، میزان تردد و ترافیکها و... شرایط زیست شهری را با مشکل روبهرو خواهد کرد.