چاپ کردن این صفحه
عمرت دراز باد رودکی!

بازآفرینی درپهنه رودکی

اطلاق بزرگترین پروژه فرهنگی تهران به طرح رودکی که قرار است ظرفیتهای فرهنگی هویتی در مرکز پایتخت را در قالب 4 گذر کتاب، نمایش، ساز و نوا و صنایع دستی با تکیه بر گذشته تاریخی به هم متصل و احیا کند، چندان بیمسما نیست. نقطه قوت این طرح رواج گردشگری فرهنگی در زیست شبانه پهنه مرکزی پایتخت به همراه تقویت اقتصاد نحیف هنر از نمایشگران تئاتر گرفته تا ناشران و تولیدکنندگان صنایعدستی است. این طرح ارزشمندی است که در صورت توفیق در اجرا میتواند در سایر شهرهای کشور پیاده شود، اما گفتوگو با ذینفعان و کارشناسان چند ملاحظه را به رخ میکشد. به نظر میرسد اگرچه در مطالعات کارشناسی طرح به دقت آسیبهای مرتبط استخراج شدهاند، اما هنوز پاسخی به آنها داده نشده است؛ از جمله مشکلات مربوط به تردد و حضور شهروندان در محدودهای که بهطور طبیعی تا ساعات پایانی شب حتی در روزهای تعطیل درگیر ترافیک است و هرگونه پدیده غیرعادی از جمله اجرای برنامه در تالار رودکی در محور شهریار، خیابانهای مرتبط را دچار اغتشاش ترافیکی میکند. بنابراین، تمهیدات ترافیکی شامل دسترسیها به حملونقل عمومی، نبود پارکینگ، مناسبسازی نشدن معابر برای معلولان و سالمندان همچنان سایه خود را بر اجرای این طرح انداخته است. همه ذینفعان این پروژه در گفتوگو با همشهری محله از اجرای این طرح استقبال و همگی بر این نکته تأکید کردند که در اجرای چنین طرح فرهنگی بزرگی شایسته است که رأی و نظر هنرمندان بهویژه پیشکسوتان این عرصه اخذ و از آن برای کاهش احتمال خطا و شکست بهرهبرداری شود. از اینرو، به نظر میرسد که وارد کردن تعداد بیشتری از هنرمندان صاحبنام و خوشفکر به حلقه مشورتی نتایج موثرتری در کاهش آسیبهای مرتبط داشته باشد؛ در عینحال که اطلاعرسانی درباره چنین پروژهای در حد و اندازه آن نبوده است. و بالاخره هنرمندان از این نکته گلایه میکردند که سالها چشمانتظار تولد پهنه رودکی بودهاند و اکنون امید چندانی به اجرای آن ندارند. این بزرگواران پیشنهاد میکردند که اگر مطالعات به قدر کفایت انجام شده بهتر است که طرح یا حداقل قسمتی از آن هرچه زودتر به بهرهبرداری برسد. در کنار این توصیه، دغدغه دیگری نیز وجود دارد که در کشور ما چندان دور از ذهن نیست و آن هم گذرا بودن طرحها بهویژه طرحهای فرهنگی است که حیات آنها به نوعی با تأمین بودجه و پول گره خورده است. گم شدن «خیابان هنر» در میان طرحهای خزانزده فرهنگی یکی از این موارد است. این بار خبرنگاران و هنرمندان امیدوارند که این طرح با مطالعات متقن و جامع اولاً زودتر اجرا شود و ثانیاً دوام پیدا کند و با دستانی نیایشگر میگویند: عمرت دراز باد رودکی!
در پهنه رودکی حدود 35 بنای ارزشمند وجود دارد که زمانی بزرگترین اتفاقات فرهنگی و هنری در این امکان رقم خورده است. با راهاندازی پهنه رودکی وگذرهای فرهنگی آن بسیاری از این ساختمانها میتوانند با تغییر کابری مانند خانه نمایش، آکادمی موسیقی و... در معرض دید عموم و بهرهبرداری همگانی قرار بگیرند و همچنین بهعنوان یک اثر تاریخی ارزشمند حفظ شوند. به همت شهرداری منطقه11 در حال حاضر7 باب از این بناها مرمت شدهاند و بقیه در دست احیا  هستند.